Pētījumi

Veikts biedrības “Pierīgas Partnerība”reputācijas mērījums

Biedrības «Pierīgas Partnerība» reputācijas mērījuma ietvaros veikti sekojoši soļi – iesaistīto pušu identifikācija, primāro un sekundāro iesaistīto pušu analīze, aptaujas un interviju organizēšana, rezultātu apkopošana un analīze, kas veido kopējā biedrības «Pierīgas partnerības» stratēģijas izstrādes sākumposmu – izpētes posmu. Potenciālās iesaistītās un ieinteresētās puses tika noteiktas s...
Lasīt visu

Projekts “Kaimiņu sadarbība” skaitļos!

Mēs turpinām aktīvi darboties, lai tiktu veicināta "Kaimiņu sadarbība". Ieskaties, ko šajā projekta posmā esam jau paveikuši: - Apzinātas 294 aktīvas biedrības, kas darbojas projekta teritorijas - Babītes, Mārupes, Olaines, Ķekavas un/vai Baldones novada, attīstībai; - Pavadītas 2538 minūtes individuālās telefonsarunās ar biedrībām, lai saprastu to darbības un attīstības plānus; ...
Lasīt visu

Iedzīvotāju aptauja par SVVA startēģijas īstenošanu

Biedrība "Pierīgas partnerība" aicina Jūs aizpildīt aptaujas anketu "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģijas 2015-2020.gadam" vidusposma novērtējuma ietvaros. Biedrība ir rīkojusi 5 LEADER projekta iesniegšanas kārtas, dažādus pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem.  Lai novērtētu LEADER programmas ietekmi un rezultātus Babītes, Mārupes un Olaines novados, lūdzam iesaistīties!  Lūgu...
Lasīt visu

Iepazīsties ar NVO atbalsta punkta rīcības plānu “Pierīgas partnerības” darbības teritorijā

Kādas ir nevalstiskās organizācijas mūsu teritorijā? Kāds atbalsts tām nepieciešams? Babītes, Mārupes un Olaines novados izstrādāts rīcības plāns, kas ietver esošās situācijas analīzi un turpmākās attīstības iespējas. Kā secina rīcības plāna autors Āris Adlers: "Prioritāri atbalsts ir nepieciešams finansējuma nodrošinājumam organizāciju darbam un materiāli tehniskajai bāzei, nepieciešami arī uz...
Lasīt visu

Pētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas 2009.—2013. gadam izvērtējums un uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes veicināšana partnerības teritorijā”

Pētījuma veicējs: SIA "Plānošanas Darbnīca" Pētījuma mērķis: stratēģijas īstenošanas izvērtēšana, sasniegto rādītāju analīze, efektivitātes izvērtējums, norādot biedrības ietekmi uz teritorijas attīstību, priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai, kā arī izpētīt biedrības teritoriju, identificēt uzņēmējdarbības attīstības virzienus. Lejupielādēt pētījumu
Lasīt visu

Pētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā”

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University” Pētījuma mērķis bija noteikt biedrības stratēģijas esošās un turpmākās attīstības iespējas Partnerības teritorijā — Babītes, Mārupes un Olaines novadā, vienlaicīgi norādot gan uz trūkumiem, gan uz iespējamajiem ieguvumiem. Lejupielādēt pētījumu
Lasīt visu

Pētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas ietekme uz partnerības teritorijas attīstību”

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University” Pētījuma mērķis bija: noteikt un izanalizēt, kā partnerības stratēģijas īstenošana ir ietekmējusi Partnerības teritorijas attīstību; noteikt un izanalizēt šīs stratēģijas perspektīvo ietekmi uz partnerības teritorijas attīstību; izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas gaitā gūto pievienoto vērtību; sagatavot priekšliku...
Lasīt visu

Pētījums “Partnerības teritorijas atpazīstamības nodrošināšanas iespējas biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas un aktivitāšu kontekstā”

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University” Pētījuma mērķis bija: noteikt, kādas ir iespējas nodrošināt Partnerības teritorijas atpazīstamību, īstenojot projektus atbilstoši Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas nosacījumiem un noteikumiem; noteikt, vai šādas iespējas ir pietiekošas un visaptverošas; noteikt, vai, tās piepildot un īstenojot (vadoties no šī brī...
Lasīt visu

Paziņojums par pētījumu — stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā

Biedrība „Pierīgas partnerība” paziņo, ka 2011. gada 18. februārī, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, ir noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „New Education Technologies University", kas līdz 2011. gada 1.jūnijam veiks pētījumu: „Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā”. Pētījuma mērķis ir noteikt partnerības stratēģ...
Lasīt visu
Top