Mūsu biedri un Padome

Biedrībā kopumā darbojas 43 biedri no visiem trim novadiem — Olaines, Mārupes un Babītes novada —, kā arī no dažādām jomām — daudzpusīgai teritorijas attīstībai un LEADER pieejas īstenošanai biedrībā darbojas novadu pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas.

VALDE
Alīna Lukjanceva
valdes locekle
alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv
Nadīna Millere
valdes priekšsēdētāja
nadina.millere@gmail.com
Jolanta Ivanova
valdes locekle

jolanta@pierigaspartneriba.lv

PADOME

Padome ir biedrības lēmējinstitūcija, kas sastāv no vismaz 9 locekļiem. Tā atbild par vietējās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanu, tostarp lemj par mērķprogrammas līdzekļu izlietošanu. Kandidēt Padomes locekļa statusam var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens “Pierīgas partnerības” biedrs.

2021. gadā Padomē ievēlēti:

Mārupes novads: Mārupes novada pašvaldība; Biedrība “Mārupes BMX klubs”

Olaines novads: Olaines novada pašvaldība; Biedrība “Citādes ES”; SIA “KART Group”; Biedrība “Jaunolaines attīstībai”; SIA “OWAKE”

Babītes novads: Biedrība “Sport De Lux”; SIA “Lāči”; SIA “Kemings Dūšeļi”; Nodibinājums “Babītes radošā darbnīca”

: Biedrība “Par zaļu Pierīgu”; Uldis Zommers

BIEDRI

Olaines novada pašvaldība saskata “Pierīgas partnerības” nākotnes iespējas, un pašvaldības iedzīvotāji izjūt pienesumu no jau realizētajiem projektiem novadā — labprāt izmanto āra trenažierus, bērnu laukumiņus, izbauda motokrosa sacensības jaunajā trasē, var izmēģināt savas prasmes uz slidām un skrituļslidām u.c.

 www.olaine.lv
 fb.com/olainesnovadapasvaldiba

Mārupes novada pašvaldība, kura aptver Mārupes, Babītes un Salas pagastus ir iedzīvotāju vecuma ziņā jaunākā un augošākā pašvaldība Latvijā. Mārupē veidojas ne tikai pievilcīgu savrupmāju apbūve, bet lidostas tuvumā arī nozīmīgas uzņēmējdarbības augsto tehnoloģiju apbūves teritorijas. Savukārt ārpus apdzīvotām vietām Mārupe ir bagāta gan ar mežiem un purviem, gan lauksaimniecības un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Mārupe ir vieta, kur rast darbu un atpūtu ikvienam.
www.marupe.lv
fb.com/marupesnovads

Babītes novada pašvaldība – Viens no visstraujāk augošajiem novadiem Pierīgā gan iedzīvotāju skaita, gan ieguldīto investīciju ziņā. Teritorijas attīstības līmeņa indekss gadiem saglabājies nemainīgi augsts. Novada teritorija  – zaļa,  62% no tās  – meži, ūdeņi un purvi. Savu mājvietu Babītes novadā radušas prestižas izglītības iestādes, moderna ledus halle, augstas klases golfa laukums, kā arī dažādi citi ievērojami infrastruktūras objekti.

www.babite.lv
 fb.com/babitesnovads

Olaines novada senioru biedrība “Liepas” apvieno 249 novada seniorus, kurus raksturo darbīga ikdiena, dzīvesprieks un nenogurstoša vēlēšanās darīt labu savai pilsētai, novadam un to ļaudīm. Biedrība darbojas Olaines novadā no 2010. gada, jo šeit ir visjaukākie seniori, kuros cenšamies saglabāt dzīvesprieku, sirsnību, labestību un gaišu smaidu. Biedrība mērķtiecīgi realizē projektus, lai nodrošinātu sociāli labvēlīgas un aktīvas novada iedzīvotāju sabiedrības veidošanu. Ir izveidots Dienas centrs, kurā senioriem radīta iespēja satikties, darboties, mācīties, pilnveidoties un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

draugiem.lv/olaines-liepas 
ej.uz/Facebook-Liepas

Biedrība „Mārupes BMX klubs” ir veidota, lai attīstītu BMX riteņbraukšanas sporta veidu. Biedrības mērķis ir veicināt sociālo iemaņu un prasmju apgūšanu, izglītojot sabiedrību, veidojot izpratni par cilvēcisko attiecību nozīmīgumu un veselīga dzīvesveida pamatprincipiem katra indivīda un visas sabiedrības labklājības paaugstināšanai. Biedrība darbojas “Pierīgas partnerībā”, jo vēlas pilnveidot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. BMX sporta parks ir pozitīvs piemērs, kas izveidots, aktīvās atpūtas entuziastiem sadarbojoties ar “Pierīgas partnerību” un Mārupes novada domi.

www.bmxmarupe.lv
fb.com/bmxmarupeklubs

Biedrības “Mārupes uzņēmēji” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un sociāli ekonomisko aktivitāti Mārupes novadā, kā arī sekmēt uzņēmēju, pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējo sadarbību. Pievienojoties biedrībai “Mārupes uzņēmēji”, dalībniekiem ir iespēja ne tikai veidot jaunus biznesa kontaktus un piedalīties darba grupu un konsultatīvo padomju darbā, bet arī saņemt mentora konsultācijas, izmantot mediatora pakalpojumus, piedalīties forumos, bezmaksas semināros un apmācībās. “Mārupes uzņēmēji” aicina strādāt kopā, lai veicinātu Mārupes uzņēmēju izaugsmi un konkurētspēju.

www.marupesuznemeji.lv
fb.com/marupesuznemeji
twitter.com/marupesuznemeji

Biedrība “Integrācija Sabiedrībai” sniedz atbalstu cilvēkiem grūtībās, palīdz atkarībās nonākušiem un cilvēkiem pēc ieslodzījuma atsākt normālu dzīvi. Biedrības pārstāvji ir  pārliecināti, ka dara šo pasauli kaut nedaudz drošāku. Biedrība atrodas Pierīgā, bet ir gatavi palīdzēt viesiem. Par “Pierīgas partnerību” saka, ka tie ir atraktīvi, radoši cilvēki, sava darba entuziasti, un priecājas būt vienā pulkā, kur var dalīties ar idejām un tās realizēt.

 www.srcratnieki.lv

 www.facebook.com/ratnieki 
 www.draugiem.lv/ratnieki

Biedrības “Māk-onis” mērķis ir popularizēt neformālo izglītību Olaines novadā, kā arī veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Viens no svarīgiem un sasniegtiem uzdevumiem ir veicināt Olaines jauniešu iniciatīvu centra izveidi.

Biedrība darbojas Olainē, jo tā ir jauniešiem draudzīga pašvaldība, tajā pašā laikā vēl ir daudz darāmā. “Māk-onis” iesaistās “Pierīgas partnerībā”, sniedzot jauniešu skatījumu un pārstāvot Olaines novada un citu jauniešu intereses.

fb.com/biedribamakonis

Biedrība “Sport de Lux” ir jāšanas sporta klubs, kura mērķis veicināt dažādu jāšanas sporta disciplīnu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām jāšanas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām.

 www.sportdelux.lv 
 fb.com/sportdeluxofficial

Biedrības “Jāņupes iedzīvotāji” mērķis ir rūpēties par Jāņupes ciema un tuvākās apkārtnes apkārtējo vidi, paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un daudzveidību. Biedri meklē iespējas, kā īstenot sapni par sakārtotu ciemu Jāņupi un tuvāko apkārtni – Rājumiem, Vaivadiem, Dāvjiem un Stīpniekiem.

janupe.lv
 facebook.com/janupe

Biedrība “Mārupes Nākotnei” veicina un atbalsta sabiedrības iesaistīšanos vietējās teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, kā arī rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus. Biedrība paplašina iespējas lietderīgi un produktīvi pavadīt brīvo laiku bērniem un jauniešiem kopā ar ģimenēm, organizējot sportiskus, radošus, izglītojošus, atpūtas un sporta pasākumus.

facebook.com/marupesnakotnei

SIA „Lāči” Cep dabīgu un augstvērtīgu maizi un oriģinālus konditorejas izstrādājumus, turot godā, kopjot un attīstot gadsimtiem senās meistaru tradīcijas. Pieaugot spēkā un meistarībā, uzņēmums vēlas ieviest jaunus maizes, konditorejas izstrādājumus un attīstīt jaunus biznesa virzienus Latvijas un eksporta tirgū.

www.laci.lv
ej.uz/Facebook-Laci

Olaines Krievu kopiena rūpējas par krievu kultūras, valodas un izglītības saglabāšanu, attīstīšanu un popularizēšanu, pareizticīgo kristīgo tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, biedrības biedru interešu pārstāvēšanu vietējās pašvaldības institūcijās, kontaktu uzturēšanu un attiecību uzlabošanu  starp Olaines novadā dzīvojošiem krievu, latviešu u.c. tautību iedzīvotājiem.

www.olaine.lv/nvo

Deju kolektīva “Dārta” atbalsta biedrība veicina un atbalsta deju kolektīva “Dārta” darbību Latvijā un ārvalstīs, kā arī veic sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz dejas, mūzikas, mākslas, izglītības un kultūras veicināšanu, aktivizējot un atbalstot tautas deju kolektīvu kustību Latvijā.

fb.com/folkdancegroup.Darta.Latvia

BiedrībaAtbalsta grupa “Ābolītis” apvieno un atbalsta Olaines pilsētā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem, sekmē to integrēšanu sabiedrībā, organizē izglītojošus, veselību veicinošus, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumus.

www.olaine.lv/nvo

Nodibinājums „Babītes radošā darbnīca”

Mārupes novada basketbola līga

www.mnbl.lv
ej.uz/Facebook-MNBL

Biedrība “Mārupes dāmu klubiņš” rīko labdarības pasākumus, iesaistītās sociālo problēmu risināšanā, organizē izglītojošus pasākumus.

Biedrība “Cat Care Community” palīdz kaķiem gan atrast pastāvīgas mājas, gan nodrošina dzīvniekiem pagaidu mājas un aktīvi meklē tiem jaunus saimniekus. Biedrības pārstāves Anastasija Jahova un Zanda Indriksone par biedrību saka: “Mūsu mērķis ir sekmēt dzīvnieku labklājību Latvijā. Mūsu galvenie uzdevumi ir veicināt dzīvnieku, it īpaši kaķu, labturību, veicināt sabiedrības izglītotību un apmācīt jautājumos, kas ir saistīti ar dzīvnieku aprūpi, veselību un aizsardzību.

catcarecommunity.com
facebook.com/catcarecommunity

Z/S “Liepsalas S” pamatnodarbošanās ir gaļas liellopu audzēšana, taču 2015. gada sākumā radās ideja par augļu un ogu pārstrādi, kā rezultātā uzsāka ražot “Dabas gardumus”. Pārsvarā gardumi top no pašu izaudzētiem un savāktiem dabas izejmateriāliem un ražotajiem produktiem netiek pievienots cukurs “”Pierīgas partnerība” – tā ir vieta izaugsmei, attīstībai un šeit ir iespēja veidot sava novada nākotni,” norāda pārstāvji.

www.dabasgardumi.lv
facebook.com/dabasgardumi

Biedrība “Par zaļu Pierīgu” ir vides organizācija, kas par savu mērķi izvirzījusi Pierīgas vides problēmu apzināšanu un risināšanu, iesaistot iedzīvotājus.

facebook.com/parzalupierigu

citadses - Biedrība "Citāds Es"

Biedrība “Citāds Es” – mērķis ir apvienot Olaines novadā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti, kā arī viņu atbalstītājus; veicināt pozitīvu attieksmi pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, palīdzot kļūt par pilntiesīgiem tās locekļiem; rast iespēju izveidot centru, kur bērni un jaunieši ar invaliditāti, darbojoties kopā, attīstītu ikdienai nepieciešamās iemaņas; iestāties par bērnu un jauniešu ar invaliditāti izglītības iegūšanas iespējām savā novadā; iestāties par nodarbinātības politikas izveidi jauniešiem ar invaliditāti; sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar invaliditāti. 

facebook.com/citadses

www.citadses.lv

Gastons Galenieks- aktīvs Mārupes novada iedzīvotājs. Uzņēmuma FISKAFOOD radītājs. Fishka food zīmola mērķis ir parādīt, ka ierastas lietas var būt savādākas un, caur to, lieliskas, iespējams, pat labākas kā ierasts.

www.fishkafood.lv

SIA “DD industry”

 

 

SIA “VISPOOL” -ražo visaugstākās kvalitātes lietā marmora vannas istabas elementus – marmora masas vannas, izlietnes, dušas paliktņus, tostarp, brīvi stāvošas vannas, stūra vannas, taisnstūra vannas, pie sienas liekamas vannas, asimetriskas vannas, kā arī marmora masas vannas, izlietnes, dušas paliktņus pēc individuāliem izmēriem. Mūsu izstrādājumi lieliski iederēsies jebkuras vannasistabas interjerā.

facebook.com/thevispool

vispool.com

SIA “LABIE KOKI konstruē” ražo ārtelpu mēbeles, bērnu rotaļu iekārtas un vides elementus, izmantojot nestandarta kokmateriālu, kā, piemēram, zarus, un arī otrreiz izmantojamos materiālus, piemēram, durvis, brusas, koka grīdas u.c. Uzņēmums savu darbību ir uzsācis 2017.gada 18.augustā.

www.konstrue.eu

SIA „KART Group” izgatavo unikālas, ar rokām darinātas augstas kvalitātes grieztās sveces, kuras ir iespējams individuāli pielāgot dažādiem dzīves gadījumiem un notikumiem. Katra svece ir īpašs mākslas darbs pat tad, kad tā nedeg, un jebkurai vietai piešķir prieku, mieru un harmoniju.

www.kart.lv
fb.com/kartcandles

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju centrs” Siguldas nodaļa – veicina lauku (t.sk., mežsaimniecības) un zivsaimniecības augsmi, sekmējot uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti, sniedzot lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem konsultācijas un pakalpojumus saistībā ar nozares ražošanas procesu, grāmatvedību un biznesa plānošanu, kā arī, veicot pētījumus, izglītojot un informējot sabiedrību, atbalstot inovācijas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.

www.llkc.lv

SIA Rīgas Meži ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums, kas apsaimnieko Rīgas un Pierīgas dārzus un parkus. 2013. gadā SIA “Rīgas meži” atklājusi savu kokzāģētavu “Norupe” ar pārstrādes jaudu 50 000 kubikmetru apaļkoksnes gadā. Tajā tiek pārstrādāti skujkoku (priedes un egles) sīkbaļķi ar tievgaļa diametru 8-24 cm. Kokzāģētavā tiek ražoti žāvēti un ēvelēti zāģmateriāli, tai skaitā mēbeļu sagataves un apdares dēļi. Lielākā daļa kokzāģētavas produkcijas tiek eksportēta gan uz ES valstīm, gan ārpus tās.

www.rigasmezi.lv
ej.uz/Facebook-RM

SIA “AV Apsaimniekotājs” rūpējas par vietu “Viesītes, kur pavadīt laiku dabā kopā ar visu ģimeni, neatsakoties no pilsētas ērtībām. Tā ir mūsdienīga brīvdabas atpūta labiekārtotajā teritorijā Mārupes novadā, kas ir pieejama jebkurā gadalaikā. Plašajā  4.3 ha teritorijā ir dīķis, labi pazīstams makšķerniekiem kā „Karpu dīķis KASTOS”, kurā audzē zivis no 2016. gada.

www.karpudikis.lv
fb.com/karpudikis

Z/S “Cērpas” ir zemnieku saimniecība, kas piedāvā arī tūrisma un izmitināšanas pakalpojumus Olaines novada Medemciema pagastā.

ej.uz/Facebook-Cerpas

Biedrība “MāruGuns”- izglītības jomas galvenais mērķis ir ilgtspējīgas sabiedrības tautizglītības un alternatīva mūžizglītības modeļa veidošanu Latvijā, kas ietver sevī vairākus pasākumu virzienus.

facebook.com/Brivamara
marasskola.lv/maruguns

SIA  “OWAKE” –  piedāvā aktīvo atpūtu pie dabas un ūdens, pavadot lielisku laiku ar draugiem vai ģimeni, izbaudot svaigo gaisu un veikparka sniegtos pakalpojumus. Ikviens interesents var izmēģināt savus spēkus uz veikborda un SUP dēļa, kā arī iesaistīties cita veida aktivitātēs.

facebook.com/OlaineWake

www.owake.lv

Biedrība “Latvijas mājražotāji” – ir Latvijas Mājražotāju un Mazo ražotāju Informācijas un Atbalsta Biedrības (no 2018.gada esam saīsinājuši nosaukumu – Biedrība Latvijas Mājražotāji) radīts un vadīts projekts informācijas apkopošanai par Latvijas mājražotājiem, mazajiem ražotājiem, zemnieku saimniecībām, amatniekiem un citiem nozares pārstāvjiem.

facebook.com/majrazotaji

latvijasmajrazotaji.lv

SIA “Kempings Dūšeļi” ir ģimenes uzņēmums pie Babītes ezera. Misija ir pastāvīgi attīstoties, esam ilgtspējīgs uzņēmums, kurš dod iespēju atpūsties, atjaunoties, iedvesmoties pie dabas, piedāvājot saviem klientiem savstarpēji saskanīgus, kvalitatīvus, pārdomātus pakalpojumus balstītus uz vienotām vērtībām. Komforts tuvu dabai. Mūsu pienākums ir nodrošināt ilgtermiņā, ka mūsu klients vienmēr pie mums varēs justies kā Miera ostā.

duseli.lv
facebook.com/kempingsduseli

Biedrība “Jaunolaines attīstībai” – mērķis  ir veicināt Jaunolaines ciema un apkaimes attīstību kā aktīvu, saliedētu kaimiņu kopienu. Veidosim kopā drošu, sakārtotu un pievilcīgu vidi, organizējot pasākumus, veidojot ciemā notikumus, attīstību un labiekārtojot vidi.

ej.uz/jaunolainesattistibai

Biedrība “Biznesa vēstniecība” – durvis apmeklētājiem vēra vaļā 2018. gada vasarā. Tā ir atbalsta un kopā sanākšanas punkts, lai palīdzētu saturīgi pavadīt laiku, piepildītu savus sapņus un izmēģinātu savus spēkus jaunās jomās.

facebook.com/BiznesaVestnieciba

biznesavestnieciba.com

Biedrība “Izglītības attīstībai”- mērķis ir izveidot un uzturēt tādu esošās vispārējās, speciālās un interešu izglītības sistēmas papildinājumu, kas ļauj jebkura vecuma, sociālā statusa, fizisko spēju bērnam patstāvīgi apgūt konkrēta mācību priekšmeta pamatu un iegūt spēju patstāvīgi risināt uzdevumus.

ingrida@ibmedia.lv 

 

Biedrība “IrBērni” – rūpējas par Babītes novada bērniem, sniedzot tiem iespēju aktīvi pavadīt savu brīvo laiku, izveidojot pirmo velosipēdu nomas punktu, jaunu bērnu laukumu u.c.

facebook.com/IrBerni

Ojārs Bite – aktīvs Mārupes iedzīvotājs

 

Uldis Zommers- aktīvs Mārupes iedzīvotājs

Džeina Triba- aktīvs Mārupes iedzīvotājs

SIA “2GR” – ūdensslēpošana, veikbords, SUP dēļu tirdzniecība un noma, kajaku, kanoe un airu laivu noma, laivas makšķerēšanai, piknika un atpūtas vietas, korporatīvie pasākumi, ūdens sporta preču veikals Jūrmalā

waterskis.lv
facebook.com/jurmalawaterski 

 

Top