Statūti

Biedrības "Pierīgas partnerība" statūti (Apstiprināti 17.06.2022.)

1.  nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.1.  “Pierīgas partnerība”, turpmāk tekstā Partnerība, ir biedrība, kurā uz brīvprātības un līdztiesības principiem ir apvienojušās juridiskās un fiziskās personas, kas atbalsta Partnerības darbības mērķi un atzīst šos Statūtus.

1.2.  Partnerībai saskaņā ar šiem Statūtiem nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

1.3. Partnerība darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu un šiem Statūtiem.

2.  nodaļa. Darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Partnerības mērķi ir ar savu darbību veicināt Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

2.2.   Partnerības uzdevumi ir:

2.2.1. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā un atbalstīt tās centienus, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus.

2.2.2. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;

2.2.3. Veicināt iedzīvotāju izglītošanos Latvijā un ārvalstīs.

2.2.4. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;

2.2.5. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot partnerības teritorijas attīstību, kopienu sadarbības tīklu;

2.2.6. Veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;

2.2.7. Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī, veidojot darba grupas.

2.3.   Partnerība darbības mērķa un uzdevumu izpildei:

2.3.1. izstrādā un ievieš stratēģijas un programmas;

2.3.2. piedalās un organizē izglītojošas un informatīvas aktivitātes;

2.3.3. veic pārraudzību un pētniecisko darbību;

2.3.4. sniedz metodoloģisko un praktisko palīdzību;

2.3.5. veic citas likumos atļautās darbības.

3. nodaļa. Darbības termiņš

3.1.  Partnerība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. nodaļa. Nosaukums

4.1. Partnerības pilns nosaukums latviešu valodā ir: “Pierīgas partnerība”.

4.2. Partnerības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Pieriga partnership”.

5.nodaļa. Darbības teritorija

5.1. Partnerības pamata darbības teritorija ir Mārupes novada, Olaines novada       administratīvās teritorijas.

5.2. Partnerības darbība var tikt paplašināta un realizēta arī citās teritorijās, ja tas sekmē Partnerības mērķu sasniegšanu un uzdevumi izpildi.

6. nodaļa. Augstākā lēmējinstitūcija

6.1. Partnerības augstākā lēmējinstitūcija ir Biedru Kopsapulce (turpmāk tekstā — kopsapulce).

6.2. Kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Partnerības biedri. Katrs Partnerības biedrs piedalās Kopsapulcē savos Statūtos noteiktajā kārtībā, pilnvarojot pārstāvi.

6.3. Kārtējā Kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 31. martam. Katram biedram tiek nosūtīts rakstisks uzaicinājums ne vēlāk kā 14 dienas pirms Kopsapulces sasaukšanas.

6.4. Ārkārtas Kopsapulce var tikt sasaukta pēc Valdes vai Padomes iniciatīvas, vai, ja to rakstiski pieprasa ne mazāk kā viena desmitdaļa Partnerības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.5. Kopsapulces sākuma daļā tiek ievēlēts protokolists un Kopsapulces vadītājs (nepieciešamības gadījumā arī balsu skaitītāji), tiek apspriesti, pieņemti vai noraidīti priekšlikumi par darba kārtību.

6.6. Kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk par pusi no klātesošajiem balsstiesīgajiem biedriem.

6.7. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

6.8. Visi balsojumi ir atklāti, izņemot gadījumus, kad vismaz viens biedrs, Valde pieprasa aizklātu balsojumu. Balsojumu Kopsapulcē var veikt klātienē vai elektroniski vai uz pilnvaras pamata. Pilnvarojot kādu no biedriem vai valdes locekļiem, pirms attiecīgās sēdes jautājuma balsošanas nodrošināt sava balsojuma paušanu pilnvarotajai personai, kas savukārt informē par balsojumu. Katram Partnerības biedram vai viņa pilnvarotajam pārstāvim, kas piedalās Kopsapulcē, ir viena balss. Kopsapulces protokolu paraksta Kopsapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces protokoli ir biedriem atklāti dokumenti. Katram biedram ir tiesības pieprasīt, lai Valde viņam izsniedz protokola norakstu, kopiju vai izrakstu no tā.

6.9. Kopsapulce:

6.9.1. Apstiprina Partnerības Statūtus un grozījumus tajos;

6.9.2. Ievēlē un atceļ no pienākumu veikšanas Padomes locekļus un valdes locekļus, revidentu, kā arī nosaka to darbības laiku;

6.9.3. Apstiprina gada budžetu, gada pārskatus un atskaites;

6.9.4. Atsevišķā nolikumā nosaka Partnerības simbolikas lietošanas kārtību;

6.9.5. Izskata pārsūdzētos Padomes un Valdes lēmumus;

6.9.6. Pieņem lēmumu par pašlikvidāciju vai reorganizāciju;

6.9.7. Vērtē un apstiprina Padomes, Valdes atskaites un Revidenta pārskatu;

6.9.8. Izskata citus ar Partnerības darbību saistītos jautājumus;

6.9.9. nosaka iestāšanās un biedru naudas.

7.nodaļa. Partnerības pārvaldes institūcijas

7.1. Partnerības pārvaldes institūcijas ir Padome un Valde.

7.2. Partnerības Padome ir Biedrības lēmējinstitūcija.

7.3. Partnerības Valde ir Biedrības izpildinstitūcija.

8. nodaļa. Padome

8.1. Partnerības Padome ir Kopsapulces ievēlēta pārstāvju lēmējinstitūcija. Padome sastāv vismaz no 6 Padomes locekļiem.

8.2. Padomes locekļi paši sadala savus pienākumus Padomes locekļu starpā un ievēlē Padomes priekšsēdētāju.

8.3. Partnerības Padomi ievēlē Kopsapulce uz vienu gadu, ievērojot pēctecības principu, kas paredz, ka kārtējās Padomes vēlēšanās vismaz 1/3     Padomes locekļu tiek ievēlēti atkārtoti.

8.4. Padome:

8.4.1. Izstrādā un apstiprina Partnerības stratēģijas, attīstības programmas un citus plānošanas dokumentus;

8.4.2. Lemj jautājumu par mērķprogrammu veidošanu un to līdzekļu izlietošanu;

8.4.3. Izskata priekšlikumus par izmaiņām Partnerības darbībā un tās darbību reglamentējošajos dokumentos;

8.4.4. Lemj par Partnerības iestāšanos starptautiskos sadarbības tīklos, aliansēs vai organizācijās;

8.4.5. Lemj citus jautājumus, kas rodas Partnerības darbības laikā, ja vien tie nav Kopsapulces vai Valdes kompetencē.

8.5. Padomes sēdes sasauc priekšsēdētājs, Valde vai vismaz      trīs Padomes locekļi. Padomes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās vismaz puse no Padomes locekļiem. Padomes lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vismaz puse no klātesošajiem Padomes locekļiem.

8.6. Biedrības Padomes sēdes ir atklātas. Taču atsevišķu lēmumu pieņemšana var notikt aizklāti, ja to pieprasa puse klātesošo Padomes locekļu vai Valde.

8.7. Padomes locekļi darbojas brīvprātīgi, bet par atsevišķu uzdevumu veikšanu Valde var noteikt samērīgu atlīdzību vai segt ar uzdevuma izpildi saistītus izdevumus

8.8. Padomes loceklis savā darbā aizstāv visas darbības teritorijas intereses un nedrīkst pastāvēt uz savām, personīgām vai sektorālām, interesēm, ja tās ir pretrunā ar Partnerības izstrādātiem plānošanas dokumentiem un Partnerības darbības mērķi.

8.9. Padomes locekli vai priekšsēdētāju pēc Padomes trīs locekļu rakstiska ierosinājuma var izslēgt no Padomes, ja tas pārkāpj statūtus, sistemātiski neveic pienākumus vai ar savu darbību kavē Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanu. Ja padomes locekli izslēdz, tiek noteiktas ārkārtas vēlēšanas. Padomes priekšsēdētājs tiek atstādināts no amata, ja uzticības balsojumā par to ir nobalsojusi vairāk nekā puse Padomes locekļu.

8.10. Balsojumu Padomes sēdes jautājumos var veikt klātienē vai elektroniski vai uz pilnvaras pamata. Pilnvarojot kādu no Padomes locekļiem, pirms attiecīgā Padomes sēdes jautājuma balsošanas nodrošināt sava balsojuma paušanu kādam no Padomes locekļiem, kas savukārt informē Padomi par balsojumu.

8.11.Padomes sēdes protokoli tiek apstiprināti tuvākajā Padomes sēdē vai elektroniski.

8.12.  Padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, ja balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

9. nodaļa. Izpildinstitūcija — Valde

9.1. Partnerības izpildinstitūcija ir Valde, kas vada un pārstāv Partnerību. Katram Valdes loceklim ir tiesības vienpersoniski pārstāvēt Partnerību. Valdi ievēl Kopsapulce ne ilgāk kā uz pieciem gadiem. Partnerības Valde sastāv no 3 Valdes locekļiem. Valdes locekļi paši sadala savus pienākumus savā starpā, ievēlot arī Valdes priekšsēdētāju.

9.2. Partnerības Valdes locekļus var ievēlēt atkārtoti.

9.3.Partnerības Valde vada Partnerības saimniecisko darbību. Par Valdes locekļa pienākumu pildīšanu Padome nosaka atlīdzību un izmaksu kārtību.

9.4. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Kopsapulces vai Padomes kompetencē.

9.4. Kopsapulce var īpaši noteikt jautājumus, kurus izlemjot Partnerības Valdei ir nepieciešama Kopsapulces piekrišana.

9.5. Partnerības Valdes loceklis nevar būt Padomes loceklis.

9.8. Padomes Valdi var atbrīvot ar Kopsapulces lēmumu pirms tās pilnvaru termiņa izbeigšanās. Partnerības Valdes atbrīvošanu var ierosināt 1/2 Partnerības biedru, Padome vai Valde.

9.9. Valdi var atsaukt tikai tad, ja tam ir svarīgs iemesls. Par šādu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Partnerību kaitējuma nodarīšana Partnerības interesēm, kā arī uzticības zaudēšana.

10.nodaļa. Finansiālās darbības revīzijas institūcija

10.1. Partnerības darbības kontroli veic Revidents, kuru ievēlē biedru Kopsapulce uz vienu gadu.

10.2. Partnerības Revidents nevar būt Partnerības Padomes  vai Valdes loceklis.

10.3. Revidents veic revīziju Kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

11. nodaļa. Biedru uzņemšanas un izslēgšanas noteikumi

11.1. Par Partnerības biedru var kļūt jebkura Latvijas Republikā vai ārvalstīs dzīvojoša fiziska vai Latvijas Republikā vai ārvalstīs reģistrēta juridiska persona, kuras darbība ir likumīgi atļauta Latvijas Republikā, kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Partnerības mērķa sasniegšanu, kas atbalsta un apņemas ievērot Partnerības Statūtus un kas savos Statūtos noteiktā kārtībā nolēmusi kļūt par Partnerības biedru. Partnerības Valdei ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikumu.

11.2. Partnerības Valde apkopo pieteicēja dokumentus un nodod tos izskatīšanai Partnerības Padomē.

11.3. Padomei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā. Uz Padomes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.4. Padomes noraidošo lēmumu pieteicējs var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei. Ja arī biedru Kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Partnerības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa notecēšanas.

11.5. Ja Padome vai biedru Kopsapulce ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Partnerības biedru, jaunajam biedram ir jānomaksā biedru nauda Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā.

11.6. Partnerības biedru var izslēgt Padome par šādiem pārkāpumiem:

11.6.1. Nenomaksāta iestāšanās vai biedra nauda;

11.6.2. Kopsapulces un Padomes lēmumu nepildīšana;

11.6.3. Savu pienākumu un uzņemto saistību nepildīšana;

11.6.4. Ideoloģisku uzskatu paušana, izmantojot Partnerības vārdu;

11.6.5. Morālā kaitējuma Partnerībai nodarīšana;

11.6.6. Cita darbība, kas ir pretrunā ar šajos Statūtos noteikto.

11.7. Jautājumu par Partnerības biedra izslēgšanu Padome izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis Padomes lēmuma pieņemšanai. Padomei motivēts lēmums jāpaziņo izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

11.8. Padomes lēmumu par biedra izslēgšanu var pārsūdzēt biedru Kopsapulcei.

12. nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

12.1. Partnerības biedram ir šādas tiesības:

12.1.1. Veicināt Partnerības mērķa sasniegšanu.

12.1.2. Iesaistīties Partnerības un institūciju veidotajās darba un interešu grupās, atbilstoši to veidošanas nosacījumiem.

12.1.3. Piedalīties Partnerības pārvaldē statūtos noteiktajā kārtībā.

12.1.4. Saņemt informāciju par Partnerības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Partnerības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

12.1.5. Iesniegt priekšlikumus par Partnerības darbību un tās uzlabošanu visās Partnerības institūcijās, brīvi izteikt un aizstāvēt savu viedokli.

12.1.6. Līdzdarboties Partnerības mērķu īstenošanā.

12.2. Partnerības biedram ir šādi pienākumi:

12.2.1. Ievērot Partnerības statūtus un pildīt Kopsapulces, Padomes un Valdes lēmumus.

12.2.2. Maksāt biedru naudu Kopsapulces noteiktajā kārtībā un apmērā,

12.2.3. Nepieļaut rīcību, kas diskreditētu Partnerību sabiedrībā.

12.2.4. Piedalīties Kopsapulcē personīgi vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību.

13.nodaļa. Biedru nauda

13.1. Biedri maksā biedru naudu par katru kalendāro gadu Kopsapulces noteiktajā kārtībā un apmērā.

Pielikums nr.1: nolikums par padomi

Pielikums nr.2: nolikums par valdi

Pielikums nr.3: nolikums par biedru naudu

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.