Par biedrību

Biedrība „Pierīgas partnerība” ir  vietējā rīcības grupa, kas darbojas Mārupes, Babītes un Olaines novadu teritorijā.

Vairāk šeit: biedrības “Pierīgas partnerība” statūti.

Biedrības aktivitātes:

 • apvienot pašvaldības, nevalstiskās organizācijas, uzņēmējdarbības pārstāvjus un iedzīvotājus un attīstīt sadarbību starp tām;
 • izstrādāt vietējās attīstības  stratēģiju, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību;
 • aicināt novados dzīvojošos iesniegt un īstenot projektus, kas veicina novadu vides attīstību, iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu un pozitīvu teritorijas atpazīstamību;
 • organizēt aktīvo iedzīvotāju darbību atbilstoši izstrādātajai stratēģijai un administrēt stratēģijas īstenošanai piešķirtos ES līdzekļus.

Partnerība ir dibināta 2009. gada 12.augustā, un tās mērķis ir ar savu darbību veicināt Babītes, Olaines un Mārupes novadu teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, sekmējot ilgtspējīgu lauku attīstību, kas ietver gan ekonomiskās un sociālās aktivitātes pieaugumu, gan teritorijas apkārtējās vides uzlabošanu un esošo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

2015. gada 19. augustā biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības jomā “pilsoniskas sabiedrības attīstība”.

Partnerības uzdevumi ir:
 • Veicināt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā un atbalstīt tās centienus, izmantojot vietējos un piesaistītos ekonomiskos resursus:
  • Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
  • Veicināt iedzīvotāju izglītošanos Latvijā un ārvalstīs;
 • Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;
 • Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot partnerības teritorijas attīstību, kopienu sadarbības tīklu;
 • Veicināt vietējo kopienu iniciatīvas, kas vērstas uz lauku problēmu risināšanu;
 • Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī, veidojot darba grupas

Izmantojot LEADER pieeju, 2010.-2014.gadā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros novadu attīstībai biedrība ir piesaistījusi EUR 1 085 617.04, Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) ietvaros EUR 591 026.30.

Vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai tiek rīkoti atklāti projektu konkursu un finansējums ir pieejams fiziskām un juridiskām personām, uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām un pašvaldībām.

 

Vairāk šeit:

Biedrības “Pierīgas Partnerības” gada pārskati:

2017.gads

2018.gads

2019.gads

2020.gads

Top