Biedrība "Pierīgas partnerība" ir Mārupes un Olaines novadu teritorijas vietējā rīcības grupa. Biedrība sniedz atbalstu ideju īstenošanā, rūpējas par teritorijas attīstību un īsteno LEADER pieeju teritorijā.

Vietējās rīcības grupas  ir lauku iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību apvienības, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī, kā arī ieviešot LEADER pieeju.

Kas ir LEADER?

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu”, kad iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā.

Plašāka informācija pieejama šajā saitē.

Biedrības “Pierīgas Partnerība” ikgadējie SVVA stratēģijas (2015-2020. gadam) novērtējumi: