LEADER pieeja

LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai. LEADER pieejas nosaukums cēlies no franču liaison entre actions de développement rural — 'saiknes starp lauku attīstības darbībām'; tā ir metode lauku attīstības ierosināšanai un īstenošanai vietējās lauku kopienās, un tiek īstenota jau kopš 1991. gada. Vairāk lasi: LEADER pieeja. Rokasgrāmata.

Viens no LEADER pieejas pamatprincipiem ir pieeja no “apakšas uz augšu” — iniciatīva nāk no vietējiem iedzīvotājiem, iesaistoties savas teritorijas problēmu identificēšanā un risināšanā. LEADER pieejas 7 pamatprincipi: teritoriāla attīstības stratēģija, stratēģijas izstrāde un īstenošana saskaņā ar augšupejošu pieeju, vietējas publiskā un privātā sektora partnerības (vietējās rīcības grupas), integrētas un daudznozaru darbības; jauninājumi; sadarbība; informācijas tīklu veidošana. 

Vairāk lasi — Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Lauku attīstības tīkla (ENRD), Eiropas LEADER asociācijas lauku attīstībai (ELARD) un citās mājaslapās.

LEADER pieeja ir par sabiedrības virzītu vietējo attīstību (turpmāk — SVVA). 2014.—2020. gada plānošanas periodā sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas galvenie mērķi un uzdevumi ir sniegt atbalstu lauku kopienu ilgtspēju veicinošām vietējās attīstības iniciatīvām, uzlabojot sociālo situāciju laukos, veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai. Ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieeju tiks veicināta lauksaimniecības nozares, zvejniecības un akvakultūras nozares konkurētspēja. LEADER pieeja ir daļa no kopējās Lauku attīstības programmas, kas tiek izstrādāta gan Eiropas Savienības, gan vietējā līmenī.

SVVA stratēģija ir daudznozaru stratēģiskais plāns, kas nosaka un pamato vietējās teritorijas attīstības prioritātes un pārmaiņu nepieciešamību. SVVA stratēģiju ar aktīvu sabiedrības iesaisti īsteno vietējā rīcības grupa (VRG).

Vietējā rīcības grupa (VRG) ir publisko un privāto partneru apvienība, kas darbojas noteiktā teritorijā ar iedzīvotāju skaitu robežās:

  • Lauku attīstības programmas pasākumam no 10 līdz 65 tūkstošiem;
  • Rīcības programmas pasākumam no 10 līdz 125 tūkstošiem.

Mārupes un Olaines novados SVVA stratēģiju īsteno vietējā rīcības grupa — biedrība "Pierīgas partnerība". Vietējās rīcības grupas darbojas visā Latvijas teritorijā, un tās apvieno Latvijas Lauku forums.

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.