SVVA stratēģija un MK noteikumi

Projektu iesniegšana norit saskaņā ar:

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.—2020. gadam (biedrība Pierīgas partnerība, Mārupes, Babītes, Olaines novads)

MK noteikumi Nr. 590 par atbalsta piešķiršanas kārtību (13.10.2015.)

MK noteikumi Nr. 598 par atbalsta piešķiršanas kārtību, administrēšanu un uzraudzību (30.09.2014.)

VĪZIJA: Partnerības teritorija ir ekonomiski un sociāli spēcīga teritorija ar sakārtotu un kvalitatīvu vidi atpūtai un dzīvošanai.

MĒRĶI

1.Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide

1.1. Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai

1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu nodrošināšanai

1.3. Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstīšanai

2.Sociālo un sabiedrisko pakalpojumu dažādošana

2.1. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

3.Sakārtota un pievilcīga dzīves un atpūtas vide

3.1. Atbalsts darbības teritorijas nozīmīgiem projektiem

3.2. Atbalsts vietējās teritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai.

Ar šādiem pamatmērķiem izstrādāta biedrības “Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015.—2020. gadam, kas tiek ieviesta Mārupes, Babītes un Olaines novados. Biedrības uzdevums attiecīgi ir veicināt vietējo kopienu iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā un atbalstīt tās centienus, izmantojot piesaistīto finansējumu.

Stratēģijā iekļauti ne tikai attīstības mērķi, rīcības plāns, finansējuma sadales plāns un principi, bet arī aprakstīta esošā situācija — iedzīvotāju vajadzības, teritorijas SVID analīze, ģeogrāfisks un sociālekonomisks apskats, partnerības principa nodrošināšana.

Stratēģijā izmantoti un tā veidota saskaņā ar citiem teritorijas ilgtspējīgas attīstības plānošanas dokumentiem:

Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumenti,
Babītes novada attīstības programma 2014.—2020. gadam,
Babītes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam,
Olaines novada Attīstības programma 2014.—2020. gadam,

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.—2026. gadam,

Mārupes novada Attīstības programma 2013.—2019. gadam.

LEADER pieeja un sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ir daļa no vispārējas Eiropas Savienības Lauku attīstības politikas un Latvijas Lauku attīstības programma 2014.—2020. gadam.

Top