Projektu īstenošana un atskaites

Par publicitāti

Īpaša vērība projektu īstenotājiem jāpievērš publicitātei. Jāizvieto zīme par atbalsta saņemšanu, ko piešķir Lauku atbalsta dienesta pārstāvji, tā jāizvieto redzamā vietā un jārūpējas par tās uzturēšanu. Mājaslapā jāizvieto paziņojums par to, ka uzsākts un tiek īstenots ELFLA atbalstīts projekts. Esam sagatavojuši mājaslapā ievietojamā teksta šablonu un pievienojam arī logo joslu, kas jāpievieno visās ar projekta īstenošanu saistītajās publikācijās.

Aicinām plānot arī dažāda cita veida publicitāti, lai pēc iespējas plašākam lokam darītu zināmu par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu, LEADER pieejas iespējām, kā arī piesaistītu jaunus apmeklētājus/klientus!

Projektu īstenotāji, kas rīko projekta atklāšanas pasākumu, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka atklāšanas pasākumam jābūt publiski pieejamam. Informācijai par pasākumu ir jābūt publiskai gan pirms pasākuma, gan pēc pasākuma. Aicinām laicīgi informēt biedrību "Pierīgas partnerību" par atklāšanas pasākuma rīkošanu.

Par atskaitēm

Projekta īstenotāji, kas īstenojuši projektus ELFLA programmā 2014-2020: sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 1.jūnijam piecu gadu periodā aizpilda un iesniedz pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem saistībā ar aktivitāti “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”’ Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā.

Vēršam uzmanību, ka tie atbalsta saņēmēji, kas, īstenojot projektu, izveidoja jaunu tūrisma pakalpojumu, gada laikā pēc projekta īstenošanas un turpmāk visā projekta uzraudzības periodā katru gadu kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs ir iekļauts ar tūrisma jomas popularizēšanu saistītas institūcijas tīmekļvietnē.

Savukārt, sabiedriskā labuma projektiem, visā projekta uzraudzības periodā, jāinformē vietējā rīcības grupa par aktualitātēm, kas saistītas ar īstenoto projektu, sūtot informāciju uz info@pierigaspartneriba.lv

Projekta īstenotāji, kas īstenojuši projektus ELFLA un EZF programmā 2009-2013: sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30. martam piecu gadu periodā Pierīgas partnerībai iesniedz pārskatu:

Pašvaldības un biedrības, kas neveic saimniecisko darbību, "Pārskatā par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem" finansiālo rādītāju sadaļu atstāj neaizpildītu. Savukārt biedrības un nodibinājumi, tāpat arī citas juridiskās un fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, informāciju par gada finansiālajiem rādītājiem norāda.

Biedrības un nodibinājumi:

  • ailē „Saimniecības neto apgrozījums” norāda gada ieņēmumus
  • ailē „Saimniecības izmaksas” norāda gada izdevumus
  • ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas” norāda gada ieņēmumu/izdevumu starpību. Ja ir bijis un ir izmantots iepriekšējā gada atlikums, tad to var norādīt kā atsauci ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas”.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.