Pieteikuma veidlapas un pielikumi

Nāc uz bezmaksas konsultācijām — palīdzēsim Tavu ideju īstenot!

Video, kas Tev palīdzēs iesniegt kvalitatīvu projektu, kā arī pilnveidot zināšanas, skaties "Pierīgas partnerības" youtube kanālā:

Iedvesmas stāsti no LEADER projektu īstenotājiem, skaties "Pierīgas partnerības" youtube kanālā:

Prezentācija, kas palīdzēs izplānot projekta ideju!

Aktivitāte: Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Uzņēmējdarbības projekti, SVVA stratēģijas rīcības 1.1., 1.2. un 1.3.

Iesniedzamie dokumenti

Pēc projekta iesniegšanas Padomei ir tiesības aicināt pretendentu prezentēt savu ideju: uzņ. projektu prezentācijas šablons.

 

Aktivitāte: Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas

Sabiedriskā labuma projekti, SVVA stratēģijas rīcības 2.1., 3.1. un 3.2.

Iesniedzamie dokumenti

Pēc projekta iesniegšanas Padomei ir tiesības aicināt pretendentu prezentēt savu ideju: sab.projektu prezentācijas šablons.

 

Citas lietas

 

*Saskaņā ar MK noteikumu Nr.590 grozījumiem (stājas spēkā 07.10.2017.) — 44.3. ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu un labiekārtot teritoriju vai uzstādīt stacionāros pamatlīdzekļus, atbalsta pretendents nomā, – nomas līguma kopiju (nomas līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja paredzēta jauna būvniecība, būves pārbūve, būves ierīkošana, būves novietošana, būves restaurācija vai būves atjaunošana un nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā, tas kopā ar projekta iesniegumu vai pirms projekta īstenošanas uzsākšanas iesniedz ilgtermiņa nomas līgumu, kurš reģistrēts zemesgrāmatā un kurā minētais nomas termiņš nav īsāks par septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja nekustamais īpašums, kurā īsteno projektu, ir valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā, atbalsta pretendents var iesniegt kopiju patapinājuma līgumam, kas noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas. Ja paredzēta atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšana vai tādu pamatlīdzekļu iegāde, kuri nav stacionāri novietojami, ja vien projektā plānotās darbības neīsteno noteiktā telpā, atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par atsevišķu labiekārtojuma elementu, stacionāro reklāmas vai informācijas stendu uzstādīšanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu vismaz septiņu gadu periodā no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas;

  • Ja nekustamais īpašums, kurā īsteno sabiedriskā labuma projektu (arī būvniecības) ir valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā, atbalsta pretendents var iesniegt patapinājuma līgumu, kas noslēgts uz septiņeim gadiem. Nav nepieciešams šādu līgumu reģistrēt zemesgrāmatā.

**par jaunas būvniecības, būves atjaunošanas, būves restaurācijas, būves ierīkošanas, būves novietošanas un pārbūves projektiem atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un būvju grupai papildus iesniedz šādus dokumentus:

  • būvatļaujas kopiju vai paskaidrojuma raksta (apliecinājuma kartes) kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu;
  • būvprojektu, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi būvatļauju un izdarījusi tajā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;
  • papildinātu būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi – kopā ar projekta iesniegumu vai deviņu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
  • sagatavotu būvniecības izmaksu tāmi, ja atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);
  • iegādājoties būvmateriālus (ja būvvalde atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei nav izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti)), – būvprojektu vai tā kopiju un būvatļauju ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi;

***5.1 Atbalsta pretendents saimnieciskās darbības īstenošanai sakārto šo noteikumu 5.2.1. apakšpunktā minēto vietējo teritoriju, ja attiecīgo vidi (uzbrauktuves, liftus, durvis, tualetes, dušas telpas) plānots pielāgot personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.