Veikts biedrības “Pierīgas Partnerība”reputācijas mērījums

Biedrības «Pierīgas Partnerība» reputācijas mērījuma ietvaros veikti sekojoši soļi – iesaistīto pušu identifikācija, primāro un sekundāro iesaistīto pušu
analīze, aptaujas un interviju organizēšana, rezultātu apkopošana un analīze, kas veido kopējā biedrības «Pierīgas partnerības» stratēģijas izstrādes
sākumposmu – izpētes posmu.

Potenciālās iesaistītās un ieinteresētās puses tika noteiktas sadarbībā ar biedrības «Pierīgas Partnerība» vadību, izmantojot
biedru, klientu un partneru datu bāzi. Kā primārā mērķa grupa šī novērtējuma ietvaros tika identificēti «Pierīgas partnerības»
biedri un sadarbības partneri – nacionāla un reģionāla līmeņa organizācijas, iestādes, pašvaldības un vietēja līmeņa
organizācijas, ar kurām «Pierīgas partnerība» sadarbojas ilgtermiņā, atbalstot teritorijas attīstību, iniciējot un atbalstot
projektus, kuri vērsti un aktīvu un sociāli iekļaujošu vietējo kopienu attīstību. Šīs organizācijas tika izvēlētas, lai iekļautu
aptaujas un interviju norisē.

Reputācijas mērījumu veica Ieva Cēbura.

Ar veikto reputācijas mērījumu var iepazīties šeit : Reputācijas mērījums

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.-2021. gadam Aktīvo iedzīvotāju fonda Latvijā programmas  ietvaros, projekta līgums Nr. AIF/2021/IK/261.

Visi jaunumi

Top