“CoLabora – koprades telpu lauku teritorijās attīstīšana” (LEADER, ELFLA)

Sadarbības partneri – Publiskās un privātās partnerības biedrība “Zied zeme”, vietējās rīcības grupas no Francijas, Spānijas, Lielbritānijas, Vācijas, Beļģijas un Īrijas

Mērķis, aktivitātes:

  1. Koprades telpu attīstības veicināšana lauku teritorijās
  2. Pētījums par situāciju ar koprades telpām VRG teritorijās, labajiem piemēriem Latvijā un sadarbības partneru teritorijās
  3. Rokasgrāmatu izstrāde koprades telpu konceptam, vadītājiem, darbiniekie
  4. Pieredzes braucieni, vadītāju, darbinieku apmācības
  5. Koprades telpu idejas aktivizēšana novadu teritorijās, koprades telpu izveidošana

Finanses: EUR 100 000.

Īstenošanas termiņš: 2018. gada septembris – 2020. gada decembris.