Īstenots projekts: "Jauna tūrisma pakalpojuma uzņēmuma izveide Salas pagastā, piedāvājot aktīvās atpūtas iespējas pie Lielupes krasta"

Īstenots projekts: "Jauna tūrisma pakalpojuma uzņēmuma izveide Salas pagastā, piedāvājot aktīvās atpūtas iespējas pie Lielupes krasta"

Projekta īstenotājs: SIA J&G

Projekta nosaukums: Jauna tūrisma pakalpojuma uzņēmuma izveide Salas pagastā, piedāvājot aktīvās atpūtas iespējas pie Lielupes krasta

Projekta numurs: 20-04-AL04-A019.2101-000001

Publiskais finansējums: 10648.44 EUR (kopējā summa: 15212.06 EUR)

Īstenošanas vieta: Amatnieki, Gātciems, Salas pagasts

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir veicināt tūrisma iespējas, 2020.gada vasaras sezonā piedāvājot laivu un SUP dēļu nomu Lielupē, Salas pagastā, kā arī sakopt Lielupes krasta infrastruktūru, nodrošinot ilgtspējīgu pakalpojumu pieejamību.

Projekta iesniedzējs ar projekta palīdzību vēlas iesaistīties un stiprināt Salas pagasta pieejamās dabas vērtības un aktīvās atpūtas iespējas. Iegādājoties tūrisma inventāru - airu laivas un SUP dēļus, tiks palielināts pakalpojumu piedāvājums vietas potenciāla un pievilcības attīstībai. Ar dūņu sūkņa palīdzību tiks nodrošināta tūrisma pakalpojumu pieejamība un uzlabota kvalitāte, jo tiks attīrīta upes piekraste, tādā veidā padarot to pieejamu makšķerniekiem un citiem aktīvās atpūtas gribētājiem.

Projekta īstenošanas pamatbūtība ir pilnvērtīgi izmantot novada pieejamo infrastruktūru, bagātīgo dabas mantojumu un izdevīgo atrašanās vietu un sniegt ieguldījumu tūrisma nozares potenciāla attīstībā Babītes novadā.

Projekta mērķis ir saskaņā ar Vietējās rīcības grupas biedrības "Pierīgas partnerība" izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem un Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, kur kā viens no būtiskākajiem novada attīstības un izaugsmes mērķiem tiek izvirzīta attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide un viena no ilgtermiņa prioritātēm ir jaunrades un uzņēmējdarbības atbalstošas vides attīstīšana. Turklāt, projekta mērķis tiešā veidā veicina MK noteikumu Nr.590 2.2. apakšpunktā minētā mērķa sasniegšanu, veicinot sabiedrības iesaistīšanos vietējā dabas kapitāla stiprināšanas iniciatīvā, kas kalpo kā priekšnosacījums jaunu integrētu tūrisma un citu saistītu pakalpojumu piedāvājumā.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks radītas vismaz divas jaunas pilna laika darba vietas, kas veicinās nodarbinātību Babītes novadā, nodarbinot 1 personu virs darbspējas vecuma un 1 daudzbērnu ģimenes mammu.

Projekts guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 8. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.