Pievērs uzmanību grozījumiem MK noteikumos Nr.590, Nr.598, Nr.125 (spēkā no 07.10.2017.)

Pievērs uzmanību grozījumiem MK noteikumos Nr.590, Nr.598, Nr.125 (spēkā no 07.10.2017.)

 1. gada 7. oktobrī ir stājušies MK noteikumu Nr.590, Nr.598, Nr.125 grozījumi. Grozījumos iekļautās darbības, kas ir labvēlīgas atbalsta pretendentiem, ir atbalstāmas arī 5. kārtā. Pievērs uzmanību izmaiņām veidlapās!

Apkopojums par būtiskākajām izmaiņām:

 • Tirdzniecības vietu radīšanai vai labiekārtošanai — atbalsta pretendents var būt arī vietējā pašvaldība.
 • Projektu iesniedzējs var būt arī pašvaldības iestāde, ja tai ir pašvaldības domes pilnvarojums. Pašvaldības kopprojekta ietvaros var iegādāties arī pamatlīdzekļus.
 • Ja uz atbalsta pretendentu vai kādu no kopprojekta dalībniekiem attiecas kāda no grūtībās nonākušā uzņēmuma pazīmēm, atbalsta pretendents var iesniegt zvērināta revidenta apstiprinātu operatīvo (starpperiodu) pārskatu, kas pierāda, ka grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes ir novērstas.
 • Precizēti sasniedzamie rādītāji:
  • Atbalsta pretendents sasniedz projektā plānoto apgrozījumu un vismaz vienu no saimnieciskās darbības rādītājiem:
   • Nozarē, kurā īsteno projektu, rada jaunu darba vietu un saglabā esošo;
   • Ja projektā tiek attīstīta jauna saimnieciskās darbības nozare, tad nozarē, kurā īsteno projektu, jāsasniedz neto apgrozījums vismaz 30% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas.
  • Ja Atbalsta pretendents ir biedrība vai nodibinājums, tas rada jaunu darbavietu vai palielina ieņēmumus no saimnieciskās darbības par 20% no projekta attiecināmo izmaksu summas.
  • Ja iesniegti vairāki projekti, atbalsta pretendents sniedz pamatojumu par katra projekta ieguldījumu saimnieciskās darbības attīstībā;
  • Ir nosacījums, ka atbalsta pretendentiem ir jāsasniedz projektā plānotais apgrozījums.
 • Biedrība nevar īstenot kopprojektus, bet pašvaldība kopā ar biedrību var iesniegt kopprojektu.
 • Piekabes iegādes gadījumā adresei jābūt VRG darbības teritorijā.
 • Nav atbalstāmas darbības, kas nepieciešamas nekustamā īpašuma īres pakalpojuma (NACE 2. red. L sadaļas 68.20 klase) sniegšanai, izņemot kopprojektā minēto gadījumu.
 • Sabiedriskā labuma projektiem attiecināmās izmaksas papildinātas ar programmnodrošinājuma iegādi. Tāpat, ja attiecīgo vidi plānots pielāgot personām ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, riteņkrēslu un ratiņu lietotājiem, var izbūvēt bezmaksas stāvlaukumus.
 • Jāiesniedz atbalsta pretendenta pašnovērtējums — projekta atbilstība VRG vērtēšanas kritērijiem;
 • Pamatlīdzekļu aizvietošana attieksies uz visiem atbalsta pretendentiem. Turpmāk pašvaldībai, iesniedzot sabiedriskā labuma projektus, jānorāda tie pamatlīdzekļi, kas saistīti ar projekta īstenošanu.
 • Ir saīsināts nomas līguma termiņš uz septiņiem gadiem. Ja nekustamais īpašums, kurā īsteno sabiedriskā labuma projektu (arī būvniecības) ir valsts vai pašvaldības īpašumā vai valdījumā, atbalsta pretendents var iesniegt patapinājuma līgumu, kas noslēgts uz septiņiem gadiem. Nav nepieciešams šādu līgumu reģistrēt zemesgrāmatā.
 • Ir vienkāršota projekta iesnieguma finanšu sadaļa.
 • Pasākuma ietvaros ir atbalstāma teritorijas labiekārtošana, ja ir būvvaldes izsniegts atbilstošais dokuments — paskaidrojuma raksts (apliecinājuma karte).

No 01.08.2018. VRG pieņem lēmumu (administratīvo aktu) un informē atbalsta pretendentu:

 • par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, ja projekts ir saņēmis minimālo punktu skaitu un tā īstenošanai attiecīgajā kārtā ir pietiekams finansējums;
 • par projekta noraidīšanu tiem, kas neiegūst minimālo punktu skaitu atbilstoši vērtēšanas kritērijiem;
 • par projekta noraidīšanu, kam piešķirtais punktu skaits publiskā finansējuma iegūšanai attiecīgajā kārtā nav pietiekams (finansējuma trūkuma dēļ).

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.