Asamblejas tikšanās par CORK 2.0. deklarāciju

Asamblejas tikšanās par CORK 2.0. deklarāciju

1.decembrī notika Eiropas valsts lauku tīkla organizētā asamblejas tikšanās, kurā, pārstāvot Latvijas vietējās rīcību grupas, piedalījās biedrības „Pierīgas partnerība” administratīvā vadītāja, „Latvijas Lauku foruma” Padomes locekle Alīna Lukjanceva. No Latvijas piedalījās arī Edgars Linde (VLT), Karīna Afremoviča (ZM), Kaspars Žurins (LLKC), Dzidra Kreismane (LLU). Tikšanās bija veltīta 2014.—2020. gada plānošanas perioda īstenošanas apzināšanai un 2017.gada prioritāšu izteikšanai. Pasākuma laikā tika pārrunāta Cork 2.0 deklarācija, īpaši uzsverot tēmu „digitalizācija”.

Pasākumu atklāja EK komisārs Fils Hogans, kurš norādīja, ka Cork 2.0 deklarācijas ieviešana būs viņa 2017. gada prioritāte un tuvākajā laikā tiks izstrādāts rīcības plāns, kā dzīvē ieviest definētos 10 principus. Deklarācija nav tikai par lauksaimniekiem, bet par lauku attīstību kopumā, par kvalitatīvu dzīves apstākļu radīšanu lauku teritorijās, t.sk. nodrošinot labu infrastruktūru starp laukiem un pilsētām.

Pirmā daļa bija par Eiropas valsts lauku tīkla darbību novērtējumu no dažādiem partneriem. Vadošās iestādes novērtējumu prezentēja Austrijas pārstāvis, nacionālo tīklu novērtējumu — Portugāles pārstāvis. Ieteikumi bija par informācijas apvienošanu, jo ir pārāk daudz informācijas no dažādām ES struktūrām. Bija arī ierosinājumi uzskatāmāk atspoguļot sniegtos rezultātus, nodrošināt dokumentu tulkošanu, vairāk tikšanās nodrošināt par konkrētām tēmām, iesaistot arī vietējos pārstāvjus.

Otrā daļa bija par izstrādāto CORK 2.0 deklarāciju. Eiropas valsts lauku tīkls prezentēja, ka tā izvirzītās prioritātes sakrīt ar CORK 2.0 principiem. 2017. gadā EVLT plānotās aktivitātes saistībā ar VRG — atbalstīt un vienkāršot multifondu pieeju, rīkot seminārus, darba grupas, izstrādāt rīkus — datu bāzi, informatīvās lapas, atvieglot sadarbības partneru meklēšanu u.c.

Lielbritānijas vadošās iestādes pārstāvis, stāstot par iestādes turpmākās darbības sasaisti ar CORK 2.0 principiem, norādīja, ka lauku attīstībai svarīgi ir iesaistīt vietējos partnerus, t.sk. arī VRG, kā arī nedrīkst aizmirst šajā periodā īstenoto. Par VLT iesaisti CORK 2.0 deklarācijas izpildē stāstīja Latvijas pārstāvis. Tika norādīts, ka deklarācija ir jāpārrunā plašākā lokā, t.sk. ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem. VLT ir potenciāls darīt vairāk.

ELARD viceprezidents stāstīja par ieguldījumu CORK. 2.0., norādot, ka ELARD, ERCA, PREPARE un plašāks tīkls organizē Eiropas Lauku parlamentu, kurā tiks uzklausīts vietējo iedzīvotāju viedoklis, kas Eiropas institūcijām būtu jāņem vērā, kā arī jāmazina birokrātija.

Cork 2.0 10 principi:

  1. Lauku labklājības veicināšana (Promoting rural prosperity);
  2. Lauku vērtību ķēžu nostiprināšana (Strenghtening rural value chains);
  3. Ieguldījumi lauku dzīvotspējā un vitalitātē (Investing in rural viability and vitality);
  4. Lauku vides saglabāšana (Preserving the rural enviroment);
  5. Dabas resursu pārvaldīšana (Managing natural resources);
  6. Klimata pasākumu veicināšana (Encouraging climate action);
  7. Zināšanu un inovāciju veicināšana (Boosting knowledge and innovation);
  8. Lauku pārvaldības veicināšana (Enhancing rural governance);
  9. Virzītas politikas izpilde un vienkāršošana (Advancing policy delivery and simplification);
  10. Izpildes un atbildības veicināšana (Improving performance and accountability)

Praktiskajā daļā katram dalībniekam tika dots uzdevums uzrakstīt, kā viņa pārstāvētā organizācija iesaistās deklarācijas pildīšanā un kādas darbības ir jāveic. Sniegtajos ieteikumos norādīju, ka jau šobrīd VRG veicina lauku teritoriju attīstību un kā rīks varētu tik izmantots multifonda pieejas īstenošana katrā dalībvalstī.

Pasākuma otrajā daļā runājām par lauku digitalizāciju, kas atvieglotu lauku iedzīvotāju dzīvi un veicinātu teritorijas attīstību. Plānots veidot digitālo inovāciju centrus/platformas (kā Latvijas piemērs minēts Demola Latvia). Pilotprojekts ir AGRO-FOOD platforma. Vairākkārt pasākuma laikā izskanēja EK prioritātes — ēdiens un lauksaimniecība. Plašāka informācija par digitalizācijas projektu šeit

Ir izveidota tematiskā grupa par lauku uzņēmējdarbību. Digitalizācijas iespējas laukos ir plašākas ne tikai lauksaimniecībā, bet visā lauku ekonomikas attīstībā. Izvirzītas trīs prioritātes — lauksaimniecības dažādošana (tiešās piegādes ķēdes, internetveikali, mārketiņgs), pamatpakalpojumi (veselība, veikali, pasts u.c.), tūrisms (mobilās aplikācijas, e-tūrisms u.c.) , īstenotāji ir „digital hubs”.

Praktiskajā daļā dalībnieki tika sadalīti pa sektoriem. VRG darba grupā definējām, ka digitalizācija laukos tiek nodrošināta nacionālā līmenī, līdz ar to nav skaidra VRG iesaiste šajā procesā. Tā var vienīgi nodrošināt vietējo iedzīvotāju informētību.

Prezentācijas - http://enrd.ec.europa.eu/en-rd-events-and-meetings/3rd-rural-networks-assembly-meeting-20161201_en

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.