Notikusi tikšanās par tūrisma attīstību Babītes novadā

Notikusi tikšanās par tūrisma attīstību Babītes novadā

8. septembrī, Babītes novada pašvaldībai sadarbojoties ar biedrību “Pierīgas partnerība”, tika rīkots darba seminārs, lai kopā ar novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem rosinātu idejas par turpmākajiem soļiem tūrisma attīstīšanai Babītes novadā.

Viesus uzrunāja Agrita Vagoliņa, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Reģionālā centra vadītāja, informējot par valsts atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, tostarp attīstot aktivitātes tūrisma jomā. Biedrības “Pierīgas partnerība” administratīvā vadītāja Alīna Lukjanceva pastāstīja par LEADER pieejas īstenošanu dzīves kvalitātes uzlabošanai laukos, par finansējuma piesaistes iespējām tūrismam, kā arī par biedrības iepriekš veikto pētījumu, atspoguļojot galvenās atziņas par pašvaldības lomu tūrisma veicināšanā. Semināra turpinājumā Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas teritorijas plānotāja Inga Griezne prezentēja novada teritorijā izstrādātos velomaršrutus, pieejamo informāciju šobrīd un turpmākās ieceres, aicinot semināra dalībniekus izteikt arī savus priekšlikumus un jautājumus.

Semināra trešajā daļā dalībnieki strādāja grupās, diskutējot par to, kā attīstīt tūrismu Babītes novadā. Starp klātesošajiem bija gan uzņēmēji, kas jau piedāvā tūrisma pakalpojumus vai ir iecerējuši attīstīt jaunus tūrisma produktus, gan vietējie iedzīvotāji, kuri tūrismu uzskata par svarīgu novada attīstībai nākotnē.

Diskusiju rezultātā dalībnieki pauda viedokli, ka nepieciešams uzlabot informācijas pieejamību par atpūtas iespējām novadā, ka ar aptauju palīdzību varētu noskaidrot tūristu vajadzības un gaidas, kā arī par nepieciešamību noteikt mērķauditoriju jau izstrādātajiem velomaršrutu lietotājiem, atzīstot, ka velomaršrutu attīstība ir, pirmkārt, būtiska vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat ir jāpilnveido velomaršrutu karte ar tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

Lai tas būtu iespējams, nepieciešams rast veidu, kā iegūt pēc iespējas vairāk informācijas par šī tirgus dalībniekiem. Klātesošie atzina, ka pašvaldība varētu veidot dažādus pasākumus gan vietējo iedzīvotāju, gan tūristu piesaistei, ka uzņēmēji varētu paši rakstīt projektus, attīstīt jaunus tūrisma produktus. Savukārt kopā ar pašvaldību varētu veidot un izplatīt reklāmu, kurā tiktu izmantots vienots Babītes novada kā tūrisma galamērķa zīmols, piemēram, rododendra zieds. Publisko maksas tualešu uzstādīšana ir vēl viens būtisks aspekts, kas tūrisma attīstības gadījumā būtu nepieciešamība. Semināra dalībnieki izteica idejas, kā, piemēram, putnu vērošana varētu piesaistīt starptautiskos tūristus.

Nozīmīgākā atziņa noslēgumā izskanēja par tūrisma attīstības koncepta izstrādes nepieciešamību un sasaisti ar Babītes novadam raksturīgo, specifisko piedāvājumu. Jo, lai arī ir dažādi tūrisma veidi, ko būtu iespējams attīstīt šajā teritorijā, tūrisma attīstības virzieni ir jākonkretizē, jo Babītes novadam tūrisma potenciāls ir liels.

Pateicamies pasākuma iniciatoriem un dalībniekiem par ražīgo semināru, sniegtajiem viedokļiem un turpināsim spert nākamos soļus tūrisma nozares attīstīšanai novadā.

 

Sagatavoja: Ilze Aizsila, Babītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam "Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana" projekta Nr. 16-00-A019.400-000013.

logo_line

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.