Uzsākts dabai draudzīgas mežsaimniecības rīka izstrādes projekts, ieviešot mūsdienīgus digitālus risinājumus

Uzsākts dabai draudzīgas mežsaimniecības rīka izstrādes projekts, ieviešot mūsdienīgus digitālus risinājumus

Lai veicinātu daudzpusīgu meža ekosistēmas plānošanu, uzsākts starptautisks sadarbības projekts. Tā mērķis ir radīt un veicināt dabai draudzīgu un ilgtspējīgu mežsaimniecības digitālo risinājumu izmantošanu Latvijā. Projektā iesaistīti mežsaimniecības nozares zinātnieki, praktiķi un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Projekta īstenošana uzsākta pirmdien, 3.jūlijā, ar iesaistīto pušu darba sanāksmi.

Mūsdienu digitālās iespējas un to sniegtie risinājumi ļauj plānot un strādāt daudz efektīvāk. Lai radītu bioekonomikas jomas pētījumos balstītu mežsaimniecības nozares IT rīku izstrādi, veicinot dabai draudzīgu jomas attīstību, uzsākta projekta “Mežizstrādes automatizētas plānošanas algoritmu, datu apstrādes un analīzes IT rīka izstrāde rūpnieciskā pētījuma ietvaros, nodrošinot alternatīvu, inovatīvu un ekonomiski pamatotu risinājumu regulāra atvēruma kailciršu un izlases ciršu metodēm, balstoties uz optimālu ekosistēmu pakalpojumu sniegšanas modeli mežsaimniecībā” (Nr. 23-00-A01612-000004) (“Dabai draudzīga mežsaimniecība”) īstenošana.

Ar ELFLA atbalstu Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) sadarbojoties ar astoņiem partneriem: SIA “Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”, Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti, SIA “Rīgas meži”, SIA “SunGIS”, SIA “RGP”, biedrību “Latvijas Mednieku savienība”, biedrību “Pierīgas partnerība” un SIA “Niedrāji MR”, uzsāk projektu ar metodikas izstrādi, normatīvo aktu bāzes analīzi un datu kartēšanu kopā ar meža apsaimniekotājiem, zinātniekiem u.c., lai nodrošinātu zinātniski pamatotu un praksē pārbaudītu meža daudzpusīgo ekosistēmu pielietojumu.

Ciešā sadarbība starp dažādu jomu komersantiem un dažādu specializāciju pieredzējušiem pētniekiem nozīmē, ka tiek veidota saikne starp mūsdienīgo pētniecību, to ietverošajām zināšanām un meža apsaimniekotajiem. Bez šāda pētījumu projekta, inovatīvu un ilgtspējīgu risinājumu ieviešana praksē nevarētu būt tik ātra un plaša, kā tas tiek plānots šobrīd.

Projekta vadošā partnera – LBTU pārstāve Baiba Jansone uzsver: “Projekts “Dabai draudzīga mežsaimniecība” sniegs ieguldījumu uz videi draudzīgu principu balstītas mežkopības attīstībā, kā arī medniecībā, jo tiks gūtas zināšanas un radītas tehnoloģijas, lai organizētu medību saimniecības medījamo dzīvnieku populācijas regulēšanai augstvērtīgās dabas un rekreācijas teritorijās. Projekts nodrošinās ar zināšanām un mūsdienīgiem risinājumiem pielietotu stratēģisku pieeju un īstenotu konkrētus pasākumus, lai ieviestu dabai draudzīgu mežu apsaimniekošanas plānošanu un izmantošanu praksē.”

Projektā tiks izstrādāta atvērta koda platforma/programma, kas būs brīvi pieejama visiem meža apsaimniekotājiem un izmantojama meža apsaimniekošanas plānu izstrādē Latvijā. Minētā platforma tiks īstenota, balstoties uz pētījumiem un praksi, veicinot sabiedrības izpratni par procesa gaitu un ieguvumiem.

Projekta ilgtermiņa mērķis un vēlamā ietekme ir mežsaimnieku vidū nodrošināt līdzsvaru starp teritorijas ekonomisko attīstību un dabas resursu, daudzpusīgo mežu ekosistēmas atbildīgu izmantošanu un aizsardzību.

Projekta mērķis: Veicināt meža daudzpusīgās ekosistēmas inovatīvu un ekonomiski pamatotu meža apsaimniekošanas plānošanu, īpaši pilsētu un pilsētām pieguļošo mežu ekosistēmās, pielietojot mūsdienīgas metodes un IT sniegtās iespējas. Tādējādi papildinot mežu apsaimniekošanu ar jaunu elementu, kas var padarīt dabai draudzīgāku meža apsaimniekošanu un interešu sabalansēšanu.

Sasniedzamais rezultāts: Tiks izstrādāta atvērta koda platforma/programma, kas būs brīvi pieejama visiem meža apsaimniekotājiem un izmantojama meža apsaimniekošanas plānu izstrādē.

Lai to sasniegtu, tiks īstenotas šādas aktivātes:

  • Tiks izstrādāts inovatīvs rūpnieciskais pētījums, balstoties uz pētnieku un sadarbības partneru zināšanām un pieredzi: Augstvērtīgu dabas un rekreācijas teritoriju telpiskās plānošanas, ainavu dizaina izveidošanas metodika / Meža īpašnieku aptauja par ekosistēmu pakalpojumu pieejas piemērošanas iespējām / Mežizstrādes tehnoloģiju un normatīvo aktu izvērtējums.
  • Ekosistēmu pakalpojumu kartēšana.
  • Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas, atlases un analīzes algoritmu bibliotēka.
  • Tehnoloģijas izstrāde tiks veikta, par pamatu ņemot dabai un rekreācijai vērtīgās meža platības.

Īstenošanas laiks: 01.07.2023.-31.05.2025.

Projekta kopējais finansējums: EUR 483 909,94, kas ietver  EUR 435 518,93 ELFLA finansējumu

Biedrības “Pierīgas partnerība” projekta budžeta daļa: EUR 12644,42, kas ietver EUR 11379,98 ELFLA finansējumu.

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Sadarbība" 16.1. apakšpasākumam "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" finansiālo atbalstu.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.