Iedzīvotāju forums "Ideju skrejceļš" Olainē ir norisinājies! Laiks iepazīties ar idejām un ierosinājumiem!

Iedzīvotāju forums "Ideju skrejceļš" Olainē ir norisinājies! Laiks iepazīties ar idejām un ierosinājumiem!

Biedrību „Pierīgas partnerība” un „Partnerība Daugavkrasts” realizētā Sabiedrības integrācijas fonda projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”  ietvaros šā gada 8.jūlijā notika iedzīvotāju forums “Ideju skrejceļš” Olaines novada iedzīvotājiem.

Pasākumā piecās darba grupās diskutējām par sekojošām tēmām:
1.Izglītība un kultūra;
2.Uzņēmējdarbība;
3.Vide, mājoklis, drošība;
4.Sports un jaunieši;
5.Iedzīvotāju kopienas.
Mēs apkopojām idejas un ierosinājumus, kurus pasākumā darba grupās minēja novada iedzīvotāji, iesniedzām tos Olaines novada pašvaldībai ,kā arī izmantosim tos turpmākajā darbā.

Izglītība un kultūra:
Izglītība.
1. Iedzīvotāji izteica pateicību par pirmsskolas iestāžu darbību, kuras ir sakārtotas un labi darbojas.
2. Nepieciešams decentralizēt neformālo izglītību. Tā ir centralizēta Olainē, apkaimēs nav piedāvājuma. Arī Jāņupē nepieciešams izveidot radošo centru bērniem un jauniešiem - būtu cilvēki, kas pasniedz dažādas nodarbības, bet nav vietas, kur to darīt.
3. Trūkst aktuālas, viegli pieejamas informācijas par mūžizglītības iespējām, aktivitātēm. Ierosinājums – izvietot aktuālo informāciju sociālajos tīklos, whastapp iedzīvotāju grupās.
4. Neformālās izglītības piedāvājumu pozicionēt dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, jaunajām māmiņām, izglītojot par viņām aktuālām tēmām, saliedējot, un tādejādi veidojot kopienu.
5. Izglītības jautājumos par maz tiek izmantota pašvaldības sadarbības iespēja ar Olaines koledžu, Olainei būtu jālepojas ar savu koledžu.
6. Jāsakārto infrastruktūra, lai bērnus būtu ērti aizvest uz skolu uz Olaini. Piemēram, Jāņupes skolniekus vieglāk un ātrāk ir aizvest uz Rīgu.
7. Skolu programmās vairāk iekļaut uzņēmējdarbības idejas/apmācību, lai veidotu jauno uzņēmēju pulciņus, interešu grupas skolēnu vidū.
8. Trūkst telpas dažādiem neformālās izglītības pulciņiem, piemēram, šaha klubiņam.

Kultūra.
1. Olaines estrādē ir pārāk maz vietas skatītājiem – jāpaplašina.
2. Novadam jāiemāca lepoties ar sevi - izcelt savus kultūras pasākumus/ festivālus, aktīvi par tiem informēt iedzīvotājus – gan Olaines novada, gan citu, lai būtu vairāk dalībnieku. Radīt vairāk unikāla satura, ko piedāvāt vietējiem un starptautiskajiem tūristiem.
3. Kultūras piedāvājums ir pārāk centralizēts, trūkst pasākumu nomalēs. Vēlētos daudzveidīgāku kultūras programmu.
4. Olaines kultūras nams - padarīt šo vietu atvērtāku, pieejamāku, draudzīgāku, laikmetīgāku.
5. Veidot vairāk kultūras vides objektu pilsētā - skulptūras, estētiskus dizaina veidojumus - gan sezonālus, gan ilgtermiņa, kas padara gan mājīgāku ārtelpu, gan pievilina tūristus.

Uzņēmējdarbība:
1. Telpu trūkums uzņēmējdarbības attīstībai, nekustamajiem īpašumiem ir augstas cenas. Nepieciešama informācija par pašvaldībai pieejamajiem īpašumiem, t.sk., apkaimēs, lai uzņēmēji zinātu, kur var iznomāt telpas.
2. Nepieciešams praktisks atbalsts jaunajiem uzņēmējiem juridiskajos, lietvedības, grāmatvedības, u.c. jautājumos.
3. Nodrošināt tīklošanās pasākumus, veicināt uzņēmēju savstarpējo sadarbību, apmācības “uzņēmējs – uzņēmējam”.
4. Pašvaldībai veidot atbalstošu, uzņēmējdarbībai draudzīgu tēlu, kas veicinātu investoru piesaisti. “Pičot” (reklamēt) novadu un būt ambicioziem, eksperimentēt. Līdzīgi kā Cēsis ir piesaistījušas radošos uzņēmējus, veidojot koprades telpu. Ja novada sauklis ir “industriāls novads” - vai ir vieta mazajiem uzņēmējiem?
5. Pašvaldībai ir jālepojas ar vietējo uzņēmēju ikdienas sasniegumiem, lai uzņēmēji justos svarīgi un novērtēti.
6. Organizēt kvalitatīvus tirdziņus, kuros ir laba atmosfēra un tirgotājiem tiek nodrošināti galdi, teltis – vienots koncepts.
7. Novadā ir liels cilvēku kapitāls, kuri vakaros atgriežas mājās un no rīta dodas prom, līdz ar to novadā ir uzņēmējdarbības attīstīšanai labvēlīga vide.
8. Nepieciešams veicināt jauniešu jaunuzņēmumu izveidi.

Vide, mājoklis, drošība:
1. Ir daudz nepietiekami labi uzturēti īpašumi (aizauguši, piegružoti, ar nepabeigtām būvēm). Jāveicina pašvaldības policijas darbs un sadarbība ar iedzīvotājiem, lai iedzīvotāji aktīvāk ziņotu par neuzturētiem īpašumiem pašvaldībai un policijai:
1.1.telefoniski, rakstiski e-pastā;
1.2.rakstiski iesnieguma veidā - nepieciešams publiskās vietās izvietot pasta kastes, kur var nodot informāciju pašvaldībai, pašvaldības policijai;
1.3.izmantojot aplikāciju Olaines novads - nepieciešams plašāk reklamēt aplikāciju, Izveidot video pamācības, kā aplikācija lietojama;
1.4.jāveicina senioru iesaiste, veidojot senioru patruļas.
2. “Pamatiedzīvotāju” paradumi traucē kvalitatīvi atpūsties, atrasties publiskās vietās (alkohola lietošana). Risinājumi tie paši, kas 1.punktā.
3. Olaines pilsētā (jaunajā rajonā) regulāri naktīs ir ķīmiska smaka:
3.1.Jāinformē atbildīgie dienesti (kaut vai katru dienu) – pašvaldība, Valsts vides dienests;
3.2.vienam no diskusijas dalībniekiem ir kontakts Latvijas universitātē, kas strādā pie “gudrajiem deguniem”, kas spēj nepārtraukti monitorēt gaisa kvalitāti un          smaku esamību. Dalībnieks apņēmies informēt pašvaldību un rosināt pašvaldības un Latvijas universitātes sadarbību.
4. Lai arī daļa īpašumu ir nepietiekami apsaimniekoti (secinājums tie esošajiem īpašniekiem nav nepieciešami, jo netiek izmantoti), ir grūti atrast informāciju vai un kā var iznomāt iegādāties šos īpašumus. Sadarbojoties iedzīvotājiem, NVO, pašvaldībai un uzņēmējiem nepieciešams izveidot sistēmu, lai informācija par neapsaimniekotajiem īpašumiem, ir pieejama publiskā datubāze vai datubāzē, kur informāciju var saņemt “pēc pieprasījuma”.
5. Nepieciešami uzlabojumi ceļam uz Līdumu karjeru – ātruma ierobežošana, gājēju pārejas. Pie gājēju un velosipēdu ceļa aptuveni pusceļā nepieciešams izveidot labierīcības.
6. Jaunolaines centrā (pie tilta) pietrūkst norādes uz Mežezeru.
7. Olaines tuvumā nepieciešams “nūjotāju ceļš”, jo esošie asfaltētie ceļi nav piemēroti nūjotajiem un esošie meža ceļi nav ar atbilstošu segumu (vai nu bedres un peļķes, vai ļoti rupjas šķembas), kā arī nav norādes, lai neapmaldītos. Rosina meža īpašniekus un pašvaldību veidot marķētus pastaigu maršrutus, uzlabojot segumus un izvietojot kartes, norādes.
8. Jaunolaines ciemā trūkst centrs, satikšanās vieta.
9. Gar ceļiem un gājēju un velosipēdu ceļiem pārāk intensīvi tiek izcirsti koki (veidotas kailcirtes). Nepieciešams uzrunāt mežu īpašniekus un lūgt gar ceļiem neveidot kailcirtes, bet paredzēt, piemēram, izlases cirtes, veidojot ainaviski bagātus skatus.
10. Ir problēmas ar atkritumu apsaimniekošanu. Pārāk daudz atkritumi nonāk vidē. Ļoti svarīgi, lai kopdarbojas infrastruktūra – apmācība (izglītošana). Infrastruktūras izveide bez izglītošanas nesniedz rezultātu, savukārt izglītošana bez infrastruktūras nav mērķtiecīga darbība. Jautājums risināms sadarbojoties – pašvaldībai, atkritumu apsaimniekotājam, NVO, iedzīvotājiem.
11. Jaunolainē pie bērnu pilsētiņas mēdz smakot kanalizācijas sūkņu stacija. Nepieciešami kādi tehniski uzlabojumi, nepieciešams informēt SIA Zeiferti.

Sports un jaunieši:
1. Pašvaldība atbalsta galvenokārt komandu sporta klubus, kas ir slēgti un vērsti uz izcilību, un nevirza tautas sportu. Līdz ar to neveidojas sportošanas ieradumi, jo ne visi sporto klubos, un nesaglabājas sportiskā kopiena. Vairāk jādomā, ka popularizēt un virzīt tautas sportu.
2. Sporta infrastruktūra Olainē - jauna, laba, lētas izmaksas apmeklētājiem, un nepieejama novadniekiem, jo to izmanto rīdzinieki un citu pierīgas novadu iedzīvotāji, vai arī nav iespējams no Jāņupes vai Jaunolaines, vai citām apkaimēm nokļūt līdz tai bez personīgā auto.
3. Jāņupē – ir labiekārtota karjera, 5 km veloceliņš daļā no Jāņupes, bet vajadzētu visus 10 km, lai tas savienotu visu apdzīvoto vietu, un visiem sportot gribētājiem būtu pietiekami vietas uz tā.
4. Sportiskas atpūtas iespējas ir, bet nepietiekoši popularizētas un nav iekļaujošas. Pašiem mazākajiem un senioriem aktivitāšu nav. Vajag treneriem un prasmju instruktoriem pašvaldības atbalstu.
5. Virsmērķis - tautas sports kā instruments novadu savstarpējā cīņā par iedzīvotājiem.
No šī virsmērķa: pašvaldībā tautas sporta infrastruktūra. Veloceliņi kopienu sasaistei, meditācijas laukumi, funkcionālā fitnesa laukumi, ORC trase, nūjotāju trases. Jau izbūvētās sporta struktūras prioritāra pieejamība novadniekiem ar novadnieka karti, kopienu virzīta un kopienu vajadzībām specifiska sporta infrastruktūras attīstība apdzīvotajās vietās, iespējas jauniešiem – turpinājums skolas sporta dzīvei, iespējams, jauniešu sporta līderu atbalsta programma kopienu sporta veicināšanā un prasmju pārmantošanai. Iesaiste: iespēja jauniešiem izmēģināt visdažādākos sporta veidus. Iespējas sportot vismazākajiem un senioriem.

Iedzīvotāju kopienas:
1. Nepieciešams veidot satikšanos veicinošu vidi, kas ietver telpas un arī estētisku apkārtējo vidu novada apdzīvotās vietās.
2. Attīstīt dažādu mērķa grupu informēšanas kanālus, lai cilvēki uzzina, ko dara un kādas aktivitātes veic ne tikai pašvaldība, bet arī NVO, kopienas un interešu grupas. Piemēram, pilsētas svētkos taisīt iniciatīvu teltis, varbūt kādas izstādes, u.c. aktivitātes.
3. Nepieciešams meklēt risinājumus ne tikai NVO tradicionālu aktivitāšu atbalstam, bet arī cita veida iniciatīvu atbalstam, finansējuma un resursu nodrošināšanai - kultūras norises, tirdziņi, sociālās aktivitātes un citas aktivitātes.
4. Attīstīti iekļaujošu komunikāciju ar cilvēkiem. Veidot tādu komunikāciju, kas neveicina patērnieciskas sabiedrības veidošanos.
5. Novadā pastāv ļoti daudz neformālu iedzīvotāju grupu, kas pat neidentificē sevi kā kopienas, bet kurām ir daudz ideju un plānu, un arī vajadzību. Ir jāmeklē sadarbība ar šīm iedzīvotāju kopienām.
6. Novērtēt un identificēt tos cilvēkus, kuriem dzīve novadā ir apzināta izvēle - lielākoties tieši ienācēji ir aktīvākie un ieinteresēti sadarbībā, un dažādu aktivitāšu īstenošanā.

Pilnu video par  darba grupās runāto var noskatīties šeit: ej.uz/IdejuskrejceļšOlaine

Aktivitāte tiek īstenota projekta „Kaimiņu sadarbība kopīgai attīstībai”, projekta Nr.2021.LV/NVOF/MAC/039, ietvaros, sadarbojoties biedrībām “Pierīgas partnerība” un “Partnerība Daugavkrasts”. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.