Kultūra un atpūta

Mākslas vingrošanas klubs “Gloria”

Mērķi: popularizēt Mākslas vingrošanas sporta veidu Olainē un Latvijā; veicināt augstu rezultātu sasniegšanu, aizstāvot Latvijas valsts sportisko godu; veicināt bērnu un jauniešu vispusīgu fizisko un garīgo attīstību; nodrošināt iespēju piedalīties sacensībās Latvijā un ārvalstīs; rosināt bērnos un jauniešos interesi par mākslas vingrošanas sporta veidu; organizēt, rīkot bērnu un jauniešu treniņus...
Lasīt visu

“Senioru klubs Fokstrots”

Mērķi: veidot klubu, kas sniedz pakalpojumus biedriem un citiem interesentiem brīvā laika pavadīšanai; organizēt balles deju nodarbības senioriem, kā arī organizēt dažādus atpūtas vakarus; veicināt dažādas aktivitātes, kas dotu iespēju piedalīties aktīvos, mērķtiecīgos kultūras, izglītības un atpūtas pasākumos; organizēt regulārus tradīciju kopšanas, atpūtas un izglītojošus pasākumus.  Adrese: ...
Lasīt visu

“Erglis Music management”

Mērķi: sekmēt konkurētspējīgas kultūras vides attīstību Latvijā; organizēt mūzikas un mākslas pasākumus; organizēt koncertus, konkursus un citus kultūrizglītības pasākumus; radīt un producēt mūzikas un mākslas produktus.  Adrese: Mārupes nov., Mārupe, Zeltrītu iela 18 - 58 Kontaktpersona: Megne Zane
Lasīt visu

Dreamers And Doers

Mērķi: popularizēt, atbalstīt un radīt ilgtspējīgus, inovatīvus, kvalitatīvus un sociāli vērtīgus projektus un produktus dzīves kvalitātes uzlabošanai un attīstības veicināšanai sabiedrības, kultūras, sporta, izklaides un tūrisma jomās dažādām mērķauditorijām; veicināt pozitīvas sociālās izmaiņas sabiedrībā ar izglītības, domapmaiņas un izzināšanas pasākumu palīdzību; veicināt jaunradi, inovācijas...
Lasīt visu

Biedrība “Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Krustu šķērsu””

Mērķi: veikt sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz kultūras veicināšanu, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu un nodrošināt tautu deju apmācību un popularizēšanu; atbalstīt, aktivizēt un veicināt latviešu tautas dejas tradīciju popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, radīt labvēlīgus apstākļus tautas deju attīstībai un pilnveidošanai Latvijā; apmācīt un celt biedru dejošanas kval...
Lasīt visu

“ART Fix”

Mērķi: organizēt izglītojošas nodarbības, kursus, lekcijas, meistarklases, konkursus un citus pasākumus, kas vērsti uz viņu izglītošanu un attīstību kultūras mantojuma saglabāšanas, mākslas, mākslas vēstures un restaurācijas jomās; organizēt pasākumus, apmācības un radošās darbnīcas, kas vērsti uz neformālo izglītību un intelektuālo un fizisko attīstību; atbalstīt un veicināt bērnu, jauniešu un pā...
Lasīt visu

LOREM IPSUM

Mērķi: laikmetīgās mākslas attīstīšana un vietējas un starptautiskas sadarbības veicināšana starp dažādām kultūras un zinātnes nozarēm; visa veida nacionālo vērtību saglabāšanas un integrācijas veicināšana mūsdienu kultūrā, īpaši uzsverot laikmetīgās mākslas, mūzikas, dejas, teātra, literatūras un kino attīstību; sabiedrības kultūras procesu izziņas veicināšana; kultūrizglītības piedāvājuma daudzv...
Lasīt visu

“Iedvesmas mežs”

Mērķi: jaunradei labvēlīgu apstākļu radīšana; sabiedrības mūžizglītošana; sabiedrības motivēšana iesaistīties vides aizsardzībā; dabas vērtību popularizēšana jaunradē un dzīves kvalitātes celšanā; pasākumu, radošo nometņu organizēšana; sniegt atbalstu, tostarp kompetentu psihoterapeitisko palīdzību, cilvēkiem, kas nonākuši krīzes vai garīga izsīkuma situācijā. Veicināt Strenču apkaimes augšupejošu...
Lasīt visu

“Pārolaines attīstībai”

Mērķi: izstrādāt un realizēt stratēģiju/iekšējās kārtības noteikumus vai citus dokumentus Pārolaines ciema apsaimniekošanai un attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus; veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos Olaines novada teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Pārolaines ciemā un Olaines novadā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, nevalstiskajām organizācijām...
Lasīt visu
Top