LEADER sadarbība

LEADER sadarbība

Aktuālie projekti:

 

 

1.Pierīgas partnerības SVAA stratēģijas realizācija, Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai

 

Mērķis, aktivitātes:

1.LEADER projektu izvērtēšana, apstiprināšana, realizācijas uzraudzība

2.Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana

3.Tīklošanās un aktivizēšanas pasākumu organizēšana VRG teritorijā

Finanses: EUR 1 479 005,96

Īstenošanas termiņš: 2014.-2020.gads

 

2.Tūrisms kopā, LEADER, ELFLA

Sadarbības partneri – “Lauku partnerība “Lielupe”, “Partnerība Daugavkrasts”

Mērķis, aktivitātes:

1.Sadarbība sešu novadu tūrisma attīstības veicināšanai

2.Tūrisma stratēģijas izstrāde, t.sk. mārketinga plāns, maršruti

3.Mārketinga pasākumi, gidu apmācības

4.Vides objektu uzstādīšana novados

Finanses: EUR 99 069,10

Īstenošanas termiņš: 2018.gada janvāris – 2019.gada decembris

 

3.Lielupes atveseļošanas pasākumi – pakalpojumu un infrastruktūras izveide ūdens tūristiem, LEADER, ELFLA

Sadarbības partneri - “Lauku partnerība “Lielupe”, Bauskas rajona lauku partnerība

Mērķis, aktivitātes:

1.Ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība, veicinot upes krastā esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēju iesaisti, organizējot upes atveseļošanas pasākumus

2.Semināri – apmācības tūrisma pakalpojumu sniedzējiem par upes krastu sakārtošanu, tūrisma pakalpojumu sniegšanu;

3.Upes maršruta izstrāde, bukleta sagatavošana, izdošana

4.Informācijas stendu un pontonu – laipu izgatavošana un uzstādīšana

Finanses: EUR 101 544,18

Īstenošanas termiņš: 2018.gada marts – 2019.gada septembris

 

4.CoLabora – koprades telpu lauku teritorijās attīstīšana, LEADER, ELFLA

Sadarbības partneri – Publiskās un privātās partnerības biedrība “Zied zeme”, vietējās rīcības grupas no Francijas, Spānijas, Lielbritānijas, Vācijas, Beļģijas un Īrijas

Mērķis, aktivitātes:

1.Koprades telpu attīstības veicināšana lauku teritorijās

2.Pētījums par situāciju ar koprades telpām VRG teritorijās, labajiem piemēriem Latvijā un sadarbības partneru teritorijās

3.Rokasgrāmatu izstrāde koprades telpu konceptam, vadītājiem, darbiniekie

4.Pieredzes braucieni, vadītāju, darbinieku apmācības

5.Koprades telpu idejas aktivizēšana novadu teritorijās, koprades telpu izveidošana

Finanses: EUR 100 000

Īstenošanas termiņš: 2018.gada septembris – 2020.gada decembris

 

Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai

Sadarbības partneri – Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība, Kandavas partnerība, Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, Lauku partnerība “Ziemeļgauja”, biedrība “No Salacas līdz Rūjai”

Mērķis,Aktivitātes:

1.Organizēt reģionā pieejamos finanšu resursus mikrokredītu izsniegšanai

2.Semināri mērķauditorijai, reģionālās konferences

3.Metodikas izstrāde mikrokreditēšanas pakalpojumu ieviešanai

4.IT rīka tehniskās specifikācijas izstrāde, zīmolvedība

 

Finanses: EUR 100 000  ELFLA

Īstenošanas termiņš: 2019.gada janvāris – 2020.gada decembris

 

Īstenotie projekti

 

1.Local Action Youth, Erasmus + stratēģiskās partnerības projekts

Sadarbības partneri - Olaines novada pašvaldība, Somijas vietējās rīcības grupa “Ravakka”

 

Mērķis, aktivitātes:

1.sadarbības veicināšana starp jaunatnes darbiniekiem un vietējās rīcības grupām, jaunatnes darbinieku prasmju pilnveidošan

2.jaunatnes darbinieku apmācības

3.metožu grāmatas darbam ar jauniešiem sagatavošana un izdošana

4.jauniešu – uzņēmēju vakaru, apmācību semināru, darba grupu organizēšana

5.jauniešu iesaiste VRG darbībā

Finanses: EUR 24 385

Īstenošanas termiņš: 2017.gada septembris – 2018.gada jūlijs

 

2.NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados, Sabiedrības integrācijas fonds

 

Mērķis, aktivitātes:

1.esošo NVO kompetences pilnveidošana un sadarbības  veicināšana, jaunu organizāciju veidošanās aktivizēšana

2.semināru, pieredzes braucienu organizēšana

3.iedvesmas stāstu pasākumi, noslēguma pasākums – NVO gadatirgus

4.rīcības plāna izstrāde organizāciju turpmākai attīstībai

Finanses: EUR 6180

Īstenošanas termiņš: 2017.gads, jūnijs-oktobris

 

Jaunietis mūsu novadam, Mārupes novada pašvaldības projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas”

 

Mērķis, aktivitātes:

1.veicināt jauniešu iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā, ideju attīstīšanu

2.velobrauciens Mārupes, Olaines un Babītes novadu teritorijās

3.tikšanās – apmācības par uzņēmējdarbību, ideju attīstīšanu

Finanses: EUR 2000

Īstenošanas termiņš: 2018.gads, maijs-novembris

 

Būt līdzās, Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO

Sadarbības partneri – Mārupes novada dome, biedrība “Mārupes Nākotnei”

 

Mērķis, aktivitātes:

1.kvalitatīvi un radoši piepildīt ģimeņu kopā pavadīto laiku

2.semināri pirmās palīdzības sniegšanā bērnam

3.sporta un aktīvās atpūtas dienas, un svētku dienas organizēšana ģimenēm

4.vides objektu bērniem uzstādīšana novadā

Īstenošanas termiņš: 2018.gads, jūnijs - oktobris

 

Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā, Eiropas Sociālais fonds, pasākums “Jauniešu garantijas”

 

Mērķis, aktivitātes:

1.prakses vietas nodrošināšana jaunietim – bezdarbniekam

2.prasmju attīstīšana darbībā

Finanses: EUR 540 vienam jaunietim

Īstenošanas termiņš: 2017., 2018.gads,2019 katru gadu seši mēneši

 

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.