Attīstītā viedā uzņēmējdarbība

Attīstītā viedā uzņēmējdarbība

SVVA stratēģijas ietvaros viedā uzņēmējdarbība ir uzņēmējdarbība, kurā tiek ieviestas ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības metodes: bioekonomika, aprites ekonomika, energoefektivitāte, zaļā mobilitāte, digitalizācija, sociāli atbildīga uzņēmējdarbība, kopprojekti, u.tml. Tradicionālā preču ražošana, pakalpojumu sniegšana notiek izmantojot jaunas metodes,  piemērojot netradicionālus un radošus risinājumus.

 1.1.rīcība “Atbalsts uzņēmumiem viedu risinājumu ieviešanai”

Mērķis - attīstīt topošos un esošos uzņēmumus, sekmējot viedu un inovatīvu risinājumu ieviešanu, atbalstot vietējo produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, ilgtspējīgu vietējo resursu izmantošanu un veicinot VRG darbības teritorijas atpazīstamību.

Rīcības īstenošanas vieta: Mārupes novads, Olaines novads

Atbalsta pretendents: fiziska persona vai juridiska persona (izņemot biedrība un nodibinājums), kura veic vai plāno uzsākt saimniecisko darbību un kuras apgrozījums nepārsniedz 150 000  euro noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšana. Kopprojektos t.sk. augstāk minētajam var īstenot lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, pašvaldība kopīgi ar fiziskām un juridiskām personām, kas veic saimniecisku darbību.

Attiecināmā viena projekta izmaksu summa ir 30 000 EUR, ko var īstenot 1 gada laikā (būvniecības projektus - 2 gadu laikā); projekta pēcīstenošanas uzraudzības periods - 3 gadi.

Viens pretendents var iesniegt vairāk kā 1 savstarpēji neatkarīgu projektu.

 1.2.rīcība “Atbalsts jaunajiem uzņēmumiem lauku teritorijā

Mērķis - radīt jaunus uzņēmumus lauku teritorijā, sekmējot viedu un inovatīvu risinājumu ieviešanu, atbalstot vietējo produktu ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, ilgtspējīgu vietējo resursu izmantošanu un veicinot VRG darbības teritorijas atpazīstamību.

Rīcības īstenošanas vieta: Mārupes novads, Olaines novads, izņemot Mārupes un Olaines pilsētu.

Atbalsta pretendents: fiziska persona vai juridiska persona, kura veic saimniecisko darbību ne ilgāk kā 18 mēnešus.

Atbalstu saņem kā fiksētas summas maksājumu ar budžeta projekta aprēķina metodi "Lauku biļete"(pēc vienkāroštās izmaksas principa)

Attiecināmā viena projekta izmaksu summa ir līdz 15 000 EUR.

 

Atbalsta intensitāte gan 1.1. un 1.2. rīcībām ir 40%. Tā  tiek paaugstināta šajos gadījumos:

  • 25% ja projekts tiek īstenot publiskā infrastruktūrā, kas ir labiekārtota SVVA stratēģijas 2015 - 2020.gadam  Publiskās infrastruktūras saraksts
  • 25% Biedrība ir saņēmusi pašvaldības apliecinājumu par projekta nozīmīgumu teritorijas attīstībā. ( Biedrība pieprasa informāciju pašvaldībai)
  • 25% projektu iesniedz sociālais uzņēmums.

Maksimālā atbalsta intensitāte ir 65%

 

Iesniedzamie dokumenti:

Papildus, ja attiecinās uz projektu, pievieno:

  • Būvniecības dokumentus (būvniecības vadlīnijas) (ar iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas).
  • Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņu;
  • Kopprojekta dalībnieku sadarbības līgumu, ja plānots īstenot kopprojektu
  • Energoefektivitātes apliecinošus dokumentus, ja investīcija paredzēta ēku energoefektivitātes palielināšanai vai energoefektivas iekārtas iegādei;
  • Informāciju par atbalsta pretendenta elektroenerģijas patēriņu iepriekšējā kalendāra gadā, ja projekts paredz atjaunojamās enerģijas ražošanu pašpatēriņam.

Cita noderīgā informācija:

Vairāk metodiskie ieteikumi, skaidrojumi pieejami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā

 

Nāc uz konsultācijām — palīdzēsim gan projekta iesniegšanas, gan īstenošanas laikā!                 info@pierigaspartneriba.lv/ tel.28644888

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.