Attīstīta pilsoniskā sabiedrība

Attīstīta pilsoniskā sabiedrība

SVVA stratēģijas ietvaros viedie ciemi ir kopiena lauku apvidos, kas īsteno vietējās iniciatīvas, lai rastu praktiskus risinājumus ekonomiskajām, sociālajām un vides problēmām un maksimāli izmantotu jaunas iespējas, vajadzības gadījumā izmantojot digitālās tehnoloģijas;

 2.1.rīcība “Atbalsts kopienu stiprināšanai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Mērķis - veicināt sabiedrības iesaisti kultūras, sporta, sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā, vides aizsardzībā, mūžizglītības piedāvājuma dažādošanā, sekmēt jauniešu un mērķgrupas personu iesaisti, kā arī stiprināt VRG darbības teritorijas identitāti un iedzīvotāju piederības sajūtu, ieviešot jaunus risinājumus kopienās, veicinot viedo ciemu attīstību un veicinot publisko un privātā sektora sadarbību.

Rīcības ietvaros nav attiecināms: mācību izmaksas; teritorijas labiekārtošanas darbi, piemēram, dabas taku, peldvietu, bērnu rotaļlaukumu, sporta laukumu izveide u.tml. kā arī atsevišķu labiekārtojumu elementu ierīkošanas un novietošanas izmaksas.

Rīcības īstenošanas vieta: Mārupes novads, Olaines novads

Atbalsta pretendents: pašvaldība, biedrība vai nodibinājums, reliģiska organizācija. Fiziska persona, kas īsteno sabiedriskā labuma projektu nesaistītu ar tās saimniecisko darbību, ja tādu veic. Koprojektiem biedrība vai nodibinājums sadarbībā ar pašvaldību.

Viena projekta attiecināmo izmaksu summa ir līdz 30 000 EUR, kuru var īstenot 1 gada laikā (būvniecības projektus - 2 gadu laikā no projekta apstiprināšanas brīža), pēcīstenošanas uzraudzība - 3 gadi.

Pretendents var iesniegt katrā kārtā vairāk kā 1 neatkarīgu projektu.

Atbalsta intensitāte ir 70%. Tā tiek paaugstināta šajos gadījumos:

 • 10% ja projektu iesniedz iedzīvotāju biedrība, kas darbojas ciema vai apkaimes teritorijā; (Biedrība ir apliecinājusi sistemātisku darbību, ka rīkoti vismaz trīs pasākumi kopienā)
 • 10% ja tiek pievienots sabiedrības izstrādāts ciema/apkaimes attīstības plāns; ·
 • 10% ja projektu investīcija ir tieši paredzēta mērķgrupas personām; ·
 • 20% ja pašvaldība īsteno kopprojektus.

Maksimālā atbalsta intensitāte ir 90%

Iesniedzamie dokumenti:

Papildus, ja attiecināms:

 • Būvniecības dokumenti(būvniecības vadlīnijas) (ar iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma saņemšanas).
 • Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtu izziņa;
 • Kopprojekta dalībnieku sadarbības līgums, ja plānots īstenot kopprojektu;
 • valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu, ja projektu iesniedz biedrība vai nodibinājums;
 • pašvaldības lēmumu par piedalīšanos projektā, ja projektu iesniedz pašvaldība;
 • Biedrības izstrādāts ciema/apkaimes attīstības plāns;
 • Pasākumu sistemātiskuma apliecinājums, uzskaite un norādes uz publicitāti;
 • Pirms projekta iesniegšanas aktivitātes, kas parāda iedzīvotāju interesi vai vajadzību par sabiedrisko aktivitāti: publiski pieejama anketa. Anketai ir jābūt nosūtītai PIRMS projekta iesniegšanas arī biedrībai "Pierīgas partnerība" vismaz 5 darba dienas pirms projekta kārtas noslēguma.

Cita noderīgā informācija:

Skaidrojums par de minimis (veidlapas aizpildīšana)
Projekta prerzentācijas šablons (pēc projekta iesniegšanas Padomei ir tiesības aicināt Jūs prezentēt savu ideju)
Vairāk metodiskie ieteikumi, skaidrojumi pieejami Lauku atbalsta dienesta mājas lapā

 2.2.rīcība “Atbalsts jauniešu iniciatīvām”

(Kārta būs atvērta 2026.gadā)

Mērķis - veicināt jauniešu iesaisti sabiedrisko aktivitāšu dažādošanā - kultūras, sporta, sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā, vides aizsardzībā, neformālās izglītības piedāvājuma dažādošanā, lai jauniešiem nodrošinātu iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā.

Rīcības īstenošanas vieta: Mārupes novads, Olaines novads

Atbalsta pretendents: pašvaldības, jaunatnes organizācija, biedrība vai nodibinājums, kas veic darbu ar jaunatni un kas projektu izstrādā atbilstoši vietējās attīstības stratēģijai, bērnu un jauniešu grupai vecumā no 7 līdz 25 gadiem.

Atbalstu saņem kā fiksētas summas maksājums “Jauniešu iniciatīva”

Attiecināmās izmaksas ir līdz 6  000 EUR. Intesitāte 100%

Nāc uz konsultācijām — palīdzēsim gan projekta iesniegšanas, gan īstenošanas laikā!                 info@pierigaspartneriba.lv/ tel.28644888

Biedrības "Pierīgas partnerība" darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana” projekta Nr. 23-00-U31523.0-000003

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

© 2022 biedrība "Pierīgas partnerība"

Mājaslapas izstrādi finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros.