Mūsu biedri un Padome

Biedrībā kopumā darbojas 31 biedrs no visiem trim novadiem — Olaines, Mārupes un Babītes novada —, kā arī no dažādām jomām — daudzpusīgai teritorijas attīstībai un LEADER pieejas īstenošanai biedrībā darbojas novadu pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un fiziskas personas.

VALDE
Alīna Lukjanceva
valdes locekle
alina.lukjanceva@pierigaspartneriba.lv
Nadīna Millere
valdes priekšsēdētāja
nadina.millere@gmail.com
Ilze Mazure
valdes locekle
PADOME

Padome ir biedrības lēmējinstitūcija, kas sastāv no vismaz 9 locekļiem. Tā atbild par vietējās teritorijas attīstības stratēģijas ieviešanu, tostarp lemj par mērķprogrammas līdzekļu izlietošanu. Kandidēt Padomes locekļa statusam var jebkura 18 gadu vecumu sasniegusi persona, ko ieteicis vismaz viens “Pierīgas partnerības” biedrs.

2020. gadā Padomē ievēlēti:

Mārupes novads: Mārupes novada domes pārstāvis; biedrība “Mārupes uzņēmēji”; SIA “AV Apsaimniekotājs” (lauksaimniecības uzņēmums)

Olaines novads: Olaines novada domes pārstāvis; biedrība “Māk-onis” (jauniešu organizācija); SIA “KART Group”

Babītes novads: Babītes novada domes pārstāvis; biedrība “Sport De Lux”; SIA “Lāči”

: SIA Rīgas Meži; Biedrība “Par zaļu Pierīgu”

BIEDRI
Olaines novada pašvaldība saskata “Pierīgas partnerības” nākotnes iespējas, un pašvaldības iedzīvotāji izjūt pienesumu no jau realizētajiem projektiem novadā — labprāt izmanto āra trenažierus, bērnu laukumiņus, izbauda motokrosa sacensības jaunajā trasē, var izmēģināt savas prasmes uz slidām un skrituļslidām u.c.

 www.olaine.lv
 fb.com/olainesnovadapasvaldiba
Mārupes novada pašvaldības teritorija ir viena no tām, kurās Pierīgā notiek ļoti intensīva un strauja dzīvojamo un darījumu teritoriju apbūve, saglabājoties arī lauksaimniecībai un plašām lauku ainavām. Pēdējo gadu laikā tapuši un tiek celti vairāki daudzdzīvokļu māju kompleksi un ciemati, realizēti simtiem individuālo projektu.
www.marupe.lv
fb.com/marupesnovads
Babītes novada pašvaldība 

www.babite.lv
 fb.com/babitesnovads
Olaines novada senioru biedrība “Liepas” apvieno 249 novada seniorus, kurus raksturo darbīga ikdiena, dzīvesprieks un nenogurstoša vēlēšanās darīt labu savai pilsētai, novadam un to ļaudīm. Biedrība darbojas Olaines novadā no 2010. gada, jo šeit ir visjaukākie seniori, kuros cenšamies saglabāt dzīvesprieku, sirsnību, labestību un gaišu smaidu. Biedrība mērķtiecīgi realizē projektus, lai nodrošinātu sociāli labvēlīgas un aktīvas novada iedzīvotāju sabiedrības veidošanu. Ir izveidots Dienas centrs, kurā senioriem radīta iespēja satikties, darboties, mācīties, pilnveidoties un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm.

draugiem.lv/olaines-liepas 
ej.uz/Facebook-Liepas
Biedrība „Mārupes BMX klubs” ir veidota, lai attīstītu BMX riteņbraukšanas sporta veidu. Biedrības mērķis ir veicināt sociālo iemaņu un prasmju apgūšanu, izglītojot sabiedrību, veidojot izpratni par cilvēcisko attiecību nozīmīgumu un veselīga dzīvesveida pamatprincipiem katra indivīda un visas sabiedrības labklājības paaugstināšanai. Biedrība darbojas “Pierīgas partnerībā”, jo vēlas pilnveidot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespējas. BMX sporta parks ir pozitīvs piemērs, kas izveidots, aktīvās atpūtas entuziastiem sadarbojoties ar “Pierīgas partnerību” un Mārupes novada domi.

www.bmxmarupe.lv
fb.com/bmxmarupeklubs
Biedrības “Mārupes uzņēmēji” mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību un sociāli ekonomisko aktivitāti Mārupes novadā, kā arī sekmēt uzņēmēju, pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējo sadarbību. Pievienojoties biedrībai “Mārupes uzņēmēji”, dalībniekiem ir iespēja ne tikai veidot jaunus biznesa kontaktus un piedalīties darba grupu un konsultatīvo padomju darbā, bet arī saņemt mentora konsultācijas, izmantot mediatora pakalpojumus, piedalīties forumos, bezmaksas semināros un apmācībās. “Mārupes uzņēmēji” aicina strādāt kopā, lai veicinātu Mārupes uzņēmēju izaugsmi un konkurētspēju.

www.marupesuznemeji.lv
fb.com/marupesuznemeji
twitter.com/marupesuznemeji

Biedrība “Integrācija Sabiedrībai” sniedz atbalstu cilvēkiem grūtībās, palīdz atkarībās nonākušiem un cilvēkiem pēc ieslodzījuma atsākt normālu dzīvi. Biedrības pārstāvji ir  pārliecināti, ka dara šo pasauli kaut nedaudz drošāku. Biedrība atrodas Pierīgā, bet ir gatavi palīdzēt viesiem. Par “Pierīgas partnerību” saka, ka tie ir atraktīvi, radoši cilvēki, sava darba entuziasti, un priecājas būt vienā pulkā, kur var dalīties ar idejām un tās realizēt.

 www.srcratnieki.lv

 www.facebook.com/ratnieki 
 www.draugiem.lv/ratnieki
Biedrības “Māk-onis” mērķis ir popularizēt neformālo izglītību Olaines novadā, kā arī veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā. Viens no svarīgiem un sasniegtiem uzdevumiem ir veicināt Olaines jauniešu iniciatīvu centra izveidi.

Biedrība darbojas Olainē, jo tā ir jauniešiem draudzīga pašvaldība, tajā pašā laikā vēl ir daudz darāmā. “Māk-onis” iesaistās “Pierīgas partnerībā”, sniedzot jauniešu skatījumu un pārstāvot Olaines novada un citu jauniešu intereses.

fb.com/biedribamakonis

Biedrība “Sport de Lux” ir jāšanas sporta klubs, kura mērķis veicināt dažādu jāšanas sporta disciplīnu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām jāšanas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām.

 www.sportdelux.lv 
 fb.com/sportdeluxofficial
Biedrības “Jāņupes iedzīvotāji” mērķis ir rūpēties par Jāņupes ciema un tuvākās apkārtnes apkārtējo vidi, paaugstināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti un daudzveidību. Biedri meklē iespējas, kā īstenot sapni par sakārtotu ciemu Jāņupi un tuvāko apkārtni – Rājumiem, Vaivadiem, Dāvjiem un Stīpniekiem.

janupe.lv
 facebook.com/janupe
Biedrība “Mārupes Nākotnei” veicina un atbalsta sabiedrības iesaistīšanos vietējās teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, kā arī rosina sabiedrību meklēt jaunus risinājumus. Biedrība paplašina iespējas lietderīgi un produktīvi pavadīt brīvo laiku bērniem un jauniešiem kopā ar ģimenēm, organizējot sportiskus, radošus, izglītojošus, atpūtas un sporta pasākumus.

facebook.com/marupesnakotnei
 SIA „Lāči” Cep dabīgu un augstvērtīgu maizi un oriģinālus konditorejas izstrādājumus, turot godā, kopjot un attīstot gadsimtiem senās meistaru tradīcijas. Pieaugot spēkā un meistarībā, uzņēmums vēlas ieviest jaunus maizes, konditorejas izstrādājumus un attīstīt jaunus biznesa virzienus Latvijas un eksporta tirgū.

www.laci.lv
ej.uz/Facebook-Laci
 Olaines Krievu kopiena rūpējas par krievu kultūras, valodas un izglītības saglabāšanu, attīstīšanu un popularizēšanu, pareizticīgo kristīgo tradīciju saglabāšanu un popularizēšanu, biedrības biedru interešu pārstāvēšanu vietējās pašvaldības institūcijās, kontaktu uzturēšanu un attiecību uzlabošanu  starp Olaines novadā dzīvojošiem krievu, latviešu u.c. tautību iedzīvotājiem.

www.olaine.lv/nvo
Deju kolektīva “Dārta” atbalsta biedrība veicina un atbalsta deju kolektīva “Dārta” darbību Latvijā un ārvalstīs, kā arī veic sabiedriskā labuma darbību, kas vērsta uz dejas, mūzikas, mākslas, izglītības un kultūras veicināšanu, aktivizējot un atbalstot tautas deju kolektīvu kustību Latvijā.

fb.com/folkdancegroup.Darta.Latvia
BiedrībaAtbalsta grupa “Ābolītis” apvieno un atbalsta Olaines pilsētā dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem, sekmē to integrēšanu sabiedrībā, organizē izglītojošus, veselību veicinošus, kultūras un brīvā laika pavadīšanas pasākumus.

www.olaine.lv/nvo
Nodibinājums „Babītes radošā darbnīca”
Mārupes novada basketbola līga

www.mnbl.lv
ej.uz/Facebook-MNBL
Biedrība “Mārupes dāmu klubiņš” rīko labdarības pasākumus, iesaistītās sociālo problēmu risināšanā, organizē izglītojošus pasākumus.
Biedrība “Cat Care Community” palīdz kaķiem gan atrast pastāvīgas mājas, gan nodrošina dzīvniekiem pagaidu mājas un aktīvi meklē tiem jaunus saimniekus. Biedrības pārstāves Anastasija Jahova un Zanda Indriksone par biedrību saka: “Mūsu mērķis ir sekmēt dzīvnieku labklājību Latvijā. Mūsu galvenie uzdevumi ir veicināt dzīvnieku, it īpaši kaķu, labturību, veicināt sabiedrības izglītotību un apmācīt jautājumos, kas ir saistīti ar dzīvnieku aprūpi, veselību un aizsardzību.

catcarecommunity.com
facebook.com/catcarecommunity
Z/S “Liepsalas S” pamatnodarbošanās ir gaļas liellopu audzēšana, taču 2015. gada sākumā radās ideja par augļu un ogu pārstrādi, kā rezultātā uzsāka ražot “Dabas gardumus”. Pārsvarā gardumi top no pašu izaudzētiem un savāktiem dabas izejmateriāliem un ražotajiem produktiem netiek pievienots cukurs “”Pierīgas partnerība” – tā ir vieta izaugsmei, attīstībai un šeit ir iespēja veidot sava novada nākotni,” norāda pārstāvji.

www.dabasgardumi.lv
facebook.com/dabasgardumi
 Biedrība “Par zaļu Pierīgu” ir vides organizācija, kas par savu mērķi izvirzījusi Pierīgas vides problēmu apzināšanu un risināšanu, iesaistot iedzīvotājus.

facebook.com/parzalupierigu
A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” nodrošina siltumenerģijas un dzeramā ūdens ražošanu un piegādi, sadzīves notekūdeņu centralizētu savākšanu, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu un elektrības pieejamību Mārupes  novada teritorijā.

www.mkp.lv
SIA “LABIE KOKI konstruē” ražo ārtelpu mēbeles, bērnu rotaļu iekārtas un vides elementus, izmantojot nestandarta kokmateriālu, kā, piemēram, zarus, un arī otrreiz izmantojamos materiālus, piemēram, durvis, brusas, koka grīdas u.c. Uzņēmums savu darbību ir uzsācis 2017.gada 18.augustā.

www.konstrue.eu
SIA „KART Group” izgatavo unikālas, ar rokām darinātas augstas kvalitātes grieztās sveces, kuras ir iespējams individuāli pielāgot dažādiem dzīves gadījumiem un notikumiem. Katra svece ir īpašs mākslas darbs pat tad, kad tā nedeg, un jebkurai vietai piešķir prieku, mieru un harmoniju.

www.kart.lv
fb.com/kartcandles
SIA “Latvijas Lauku konsultāciju centrs” Siguldas nodaļa – veicina lauku (t.sk., mežsaimniecības) un zivsaimniecības augsmi, sekmējot uzņēmējdarbības uzsākšanu un ekonomisko efektivitāti, sniedzot lauku uzņēmējiem, organizācijām un iedzīvotājiem konsultācijas un pakalpojumus saistībā ar nozares ražošanas procesu, grāmatvedību un biznesa plānošanu, kā arī, veicot pētījumus, izglītojot un informējot sabiedrību, atbalstot inovācijas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un zivsaimniecībā.

www.llkc.lv
SIA Rīgas Meži ir Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums, kas apsaimnieko Rīgas un Pierīgas dārzus un parkus. 2013. gadā SIA “Rīgas meži” atklājusi savu kokzāģētavu “Norupe” ar pārstrādes jaudu 50 000 kubikmetru apaļkoksnes gadā. Tajā tiek pārstrādāti skujkoku (priedes un egles) sīkbaļķi ar tievgaļa diametru 8-24 cm. Kokzāģētavā tiek ražoti žāvēti un ēvelēti zāģmateriāli, tai skaitā mēbeļu sagataves un apdares dēļi. Lielākā daļa kokzāģētavas produkcijas tiek eksportēta gan uz ES valstīm, gan ārpus tās.

www.rigasmezi.lv
ej.uz/Facebook-RM
 
SIA “AV Apsaimniekotājs” rūpējas par vietu "Viesītes, kur pavadīt laiku dabā kopā ar visu ģimeni, neatsakoties no pilsētas ērtībām. Tā ir mūsdienīga brīvdabas atpūta labiekārtotajā teritorijā Mārupes novadā, kas ir pieejama jebkurā gadalaikā. Plašajā  4.3 ha teritorijā ir dīķis, labi pazīstams makšķerniekiem kā „Karpu dīķis KASTOS”, kurā audzē zivis no 2016. gada.

www.karpudikis.lv
fb.com/karpudikis
Z/S “Cērpas” ir zemnieku saimniecība, kas piedāvā arī tūrisma un izmitināšanas pakalpojumus Olaines novada Medemciema pagastā.

ej.uz/Facebook-Cerpas
SIA „Sabiedrība Mārupe” ir lauksaimniecības uzņēmums, kas nodarbojas ar kvalitatīvas lauksaimniecības produkcijas ražošanu.
Ojārs Bite – aktīvs Mārupes iedzīvotājs
Inline

Top