1. Sākums
  2. Realizē savu ideju
  3. Projektu īstenošana un atskaites

Projektu īstenošana un atskaites

Informatīvais materiāls par projektu īstenošanu

Par publicitāti

Īpaša vērība projektu īstenotājiem jāpievērš publicitātei. Jāizvieto zīme par atbalsta saņemšanu, ko piešķir Lauku atbalsta dienesta pārstāvji, tā jāizvieto redzamā vietā un jārūpējas par tās uzturēšanu. Mājaslapā jāizvieto paziņojums par to, ka uzsākts un tiek īstenots ELFLA atbalstīts projekts. Esam sagatavojuši mājaslapā ievietojamā teksta šablonu un pievienojam arī logo joslu, kas jāpievieno visās ar projekta īstenošanu saistītajās publikācijās.

Aicinām plānot arī dažāda cita veida publicitāti, lai pēc iespējas plašākam lokam darītu zināmu par sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu, LEADER pieejas iespējām, kā arī piesaistītu jaunus apmeklētājus/klientus!

Publicitātes prasības atbalsta saņēmējam (LAD)

ELFLA 2014-2020 publicitātes vadlīnijas

Par atskaitēm

Sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, atbalsta saņēmējs katru gadu līdz 30. martam piecu gadu periodā Pierīgas partnerībai iesniedz pārskatu:

Pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem (ELFLA)

Pārskats par saimnieciskās darbības rādītājiem (EZF)

 

Pašvaldības un biedrības, kas neveic saimniecisko darbību, “Pārskatā par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem” finansiālo rādītāju sadaļu atstāj neaizpildītu. Savukārt biedrības un nodibinājumi, tāpat arī citas juridiskās un fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību, informāciju par gada finansiālajiem rādītājiem norāda.

Biedrības un nodibinājumi:

  • ailē „Saimniecības neto apgrozījums” norāda gada ieņēmumus
  • ailē „Saimniecības izmaksas” norāda gada izdevumus
  • ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas” norāda gada ieņēmumu/izdevumu starpību. Ja ir bijis un ir izmantots iepriekšējā gada atlikums, tad to var norādīt kā atsauci ailē „Peļņa/zaudējumi pēc nodokļu nomaksas”.

Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2017.