Pētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas 2009.—2013. gadam izvērtējums un uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes veicināšana partnerības teritorijā”

14. Marts, 2017
/ /

Pētījuma veicējs: SIA “Plānošanas Darbnīca”

Pētījuma mērķis: stratēģijas īstenošanas izvērtēšana, sasniegto rādītāju analīze, efektivitātes izvērtējums, norādot biedrības ietekmi uz teritorijas attīstību, priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai, kā arī izpētīt biedrības teritoriju, identificēt uzņēmējdarbības attīstības virzienus.

Lejupielādēt pētījumuPētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā”

12. Marts, 2017
/ /

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University”

Pētījuma mērķis bija noteikt biedrības stratēģijas esošās un turpmākās attīstības iespējas Partnerības teritorijā — Babītes, Mārupes un Olaines novadā, vienlaicīgi norādot gan uz trūkumiem, gan uz iespējamajiem ieguvumiem.

Lejupielādēt pētījumuPētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas ietekme uz partnerības teritorijas attīstību”

11. Marts, 2017
/ /

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University”

Pētījuma mērķis bija:

 • noteikt un izanalizēt, kā partnerības stratēģijas īstenošana ir ietekmējusi Partnerības teritorijas attīstību;
 • noteikt un izanalizēt šīs stratēģijas perspektīvo ietekmi uz partnerības teritorijas attīstību;
 • izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas gaitā gūto pievienoto vērtību;
 • sagatavot priekšlikumus izmaiņu ieviešanai spēkā esošajā stratēģijā.

Lejupielādēt pētījumuPētījums “Partnerības teritorijas atpazīstamības nodrošināšanas iespējas biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas un aktivitāšu kontekstā”

10. Marts, 2017
/ /

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University”

Pētījuma mērķis bija:

 • noteikt, kādas ir iespējas nodrošināt Partnerības teritorijas atpazīstamību, īstenojot projektus atbilstoši Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas nosacījumiem un noteikumiem;
 • noteikt, vai šādas iespējas ir pietiekošas un visaptverošas;
 • noteikt, vai, tās piepildot un īstenojot (vadoties no šī brīža reālās situācijas), ir sagaidāms, ka tiks sasniegti biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijā izvirzītie mērķi.

Lejupielādēt pētījumuPaziņojums par pētījumu — stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā

19. Februāris, 2011
/ /

Biedrība „Pierīgas partnerība” paziņo, ka 2011. gada 18. februārī, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, ir noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „New Education Technologies University”, kas līdz 2011. gada 1.jūnijam veiks pētījumu:
„Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā”.

Pētījuma mērķis ir noteikt partnerības stratēģijas esošās un turpmākās īstenošanas iespējas, trūkumus un ieguvumus. Pētījums aptver Babītes, Mārupes un Olaines novadus, un pētījuma gaitā tiek paredzēts iegūt informāciju par:

 • partnerības esošo ekonomisko, demogrāfisko un sociālo situāciju,
 • partnerības pašvaldībām, pašvaldību veiktajām un sagaidāmajām aktivitātēm partnerības stratēģijas īstenošanas jomā;
 • partnerības teritorijā esošo nevalstisko organizāciju kapacitāti, NVO finanšu un administratīvām spējām;
 • individuālām personām kā iespējamiem partnerības stratēģijas līdzīstenotājiem.

Pētījums ietvers esošās situācijas raksturojumu, analīzi, pētījuma kopsavilkumu un prezentāciju par stratēģijas īstenošanas iespējām partnerības teritorijā. Pētījumu plānots izmantot Lauku atbalsta dienesta informēšanai, vietējās rīcības grupas – “Pierīgas partnerība” darba vajadzībām, starptautiskai sadarbībai, sabiedrības informēšanai.
Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2017.