Iedzīvotāju aptauja par SVVA startēģijas īstenošanu

19. Septembris, 2018
/ /
Biedrība “Pierīgas partnerība” aicina Jūs aizpildīt aptaujas anketu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības startēģijas 2015-2020.gadam” vidusposma novērtējuma ietvaros.
Biedrība ir rīkojusi 5 LEADER projekta iesniegšanas kārtas, dažādus pasākumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
 Lai novērtētu LEADER programmas ietekmi un rezultātus Babītes, Mārupes un Olaines novados, lūdzam iesaistīties!
 Lūgums aptauju pārsūtīt arī saviem biedriem, darbiniekiem, lai pēc iespējas vairāk respondentu atbildētu.
https://goo.gl/forms/YgyM94lx31dzhLJj1
Anketas aizpildīšana līdz 28.septembrim.


Iepazīsties ar NVO atbalsta punkta rīcības plānu “Pierīgas partnerības” darbības teritorijā

25. Oktorbis, 2017
/ /

Kādas ir nevalstiskās organizācijas mūsu teritorijā? Kāds atbalsts tām nepieciešams? Babītes, Mārupes un Olaines novados izstrādāts rīcības plāns, kas ietver esošās situācijas analīzi un turpmākās attīstības iespējas.

Kā secina rīcības plāna autors Āris Adlers: “Prioritāri atbalsts ir nepieciešams finansējuma nodrošinājumam organizāciju darbam un materiāli tehniskajai bāzei, nepieciešami arī uzlabojumi komunikācijā un informācijas izplatīšanā, sadarbības veicināšana ar pašvaldību un starptautiskā līmenī, nepieciešams atbalsts laika resursu un cilvēkresursu piesaistē un vadībā, iedzīvotāju izpratnes un informētības veicināšana, kā arī atbalsts stratēģiskās vadības jautājumos.”

Biedrības “Pierīgas partnerība” īstenotajā projektā “NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados” izstrādāts NVO atbalsta punkta rīcības plāns ar mērķi identificēt mērķa orientētas rīcības, kas veicamas, lai sniegtu atbalstu novados gan reģistrētajām organizācijām savu mērķu sasniegšanai, gan arī iedzīvotāju grupām, kas plāno reģistrēt jaunu NVO. Tajā aprakstīta esošā situācija, organizāciju darbības jomas, nepieciešamais atbalsts, aptaujas rezultāti, secinājumi no intervijām ar speciālistiem. Rīcības plānā izvirzīti ieteikumi turpmākajai darbībai, aicinām dalīties savās idejās un vajadzībās!

NVO atbalsta punkta izveides mērķis ir veicināt organizētās pilsoniskās sabiedrības attīstību Babītes, Mārupes un Olaines novados, kas var pozitīvi ietekmēt biedrības “Pierīgas partnerības” darbības teritorijas attīstību. Ar rīcības plānā iekļauto punktu izpildi plānots veicināt iedzīvotāju skaitu, kas iesaistījušās kādā NVO.

Rīcības plāna noslēgumā pieejams arī NVO saraksts — izvēlies savējo un iesaisties!

NVO atbalsta punkta rīcības plāns Babītes, Mārupes un Olaines novadiem

Seko līdzi citām projekta aktivitātēm — noskaties video par nevalstisko sektoru Babītes, Mārupes un Olaines novados!

Projektu “NVO atbalsta nodrošināšana Babītes, Mārupes un Olaines novados” īsteno biedrība “Pierīgas partnerība” ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu no valsts budžeta līdzekļiem.Pētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas 2009.—2013. gadam izvērtējums un uzņēmējdarbības un sabiedrības dzīves kvalitātes veicināšana partnerības teritorijā”

14. Marts, 2017
/ /

Pētījuma veicējs: SIA “Plānošanas Darbnīca”

Pētījuma mērķis: stratēģijas īstenošanas izvērtēšana, sasniegto rādītāju analīze, efektivitātes izvērtējums, norādot biedrības ietekmi uz teritorijas attīstību, priekšlikumus biedrības turpmākai darbībai, kā arī izpētīt biedrības teritoriju, identificēt uzņēmējdarbības attīstības virzienus.

Lejupielādēt pētījumuPētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā”

12. Marts, 2017
/ /

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University”

Pētījuma mērķis bija noteikt biedrības stratēģijas esošās un turpmākās attīstības iespējas Partnerības teritorijā — Babītes, Mārupes un Olaines novadā, vienlaicīgi norādot gan uz trūkumiem, gan uz iespējamajiem ieguvumiem.

Lejupielādēt pētījumuPētījums “Biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas ietekme uz partnerības teritorijas attīstību”

11. Marts, 2017
/ /

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University”

Pētījuma mērķis bija:

 • noteikt un izanalizēt, kā partnerības stratēģijas īstenošana ir ietekmējusi Partnerības teritorijas attīstību;
 • noteikt un izanalizēt šīs stratēģijas perspektīvo ietekmi uz partnerības teritorijas attīstību;
 • izvērtēt vietējās attīstības stratēģijas gaitā gūto pievienoto vērtību;
 • sagatavot priekšlikumus izmaiņu ieviešanai spēkā esošajā stratēģijā.

Lejupielādēt pētījumuPētījums “Partnerības teritorijas atpazīstamības nodrošināšanas iespējas biedrības “Pierīgas partnerība” stratēģijas un aktivitāšu kontekstā”

10. Marts, 2017
/ /

Pētījuma veicējs: SIA „New Education Technologies University”

Pētījuma mērķis bija:

 • noteikt, kādas ir iespējas nodrošināt Partnerības teritorijas atpazīstamību, īstenojot projektus atbilstoši Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas nosacījumiem un noteikumiem;
 • noteikt, vai šādas iespējas ir pietiekošas un visaptverošas;
 • noteikt, vai, tās piepildot un īstenojot (vadoties no šī brīža reālās situācijas), ir sagaidāms, ka tiks sasniegti biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijā izvirzītie mērķi.

Lejupielādēt pētījumuPaziņojums par pētījumu — stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā

19. Februāris, 2011
/ /

Biedrība „Pierīgas partnerība” paziņo, ka 2011. gada 18. februārī, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem, ir noslēgts līgums ar Sabiedrību ar ierobežotu atbildību „New Education Technologies University”, kas līdz 2011. gada 1.jūnijam veiks pētījumu:
„Biedrības „Pierīgas partnerība” stratēģijas īstenošanas iespējas partnerības teritorijā”.

Pētījuma mērķis ir noteikt partnerības stratēģijas esošās un turpmākās īstenošanas iespējas, trūkumus un ieguvumus. Pētījums aptver Babītes, Mārupes un Olaines novadus, un pētījuma gaitā tiek paredzēts iegūt informāciju par:

 • partnerības esošo ekonomisko, demogrāfisko un sociālo situāciju,
 • partnerības pašvaldībām, pašvaldību veiktajām un sagaidāmajām aktivitātēm partnerības stratēģijas īstenošanas jomā;
 • partnerības teritorijā esošo nevalstisko organizāciju kapacitāti, NVO finanšu un administratīvām spējām;
 • individuālām personām kā iespējamiem partnerības stratēģijas līdzīstenotājiem.

Pētījums ietvers esošās situācijas raksturojumu, analīzi, pētījuma kopsavilkumu un prezentāciju par stratēģijas īstenošanas iespējām partnerības teritorijā. Pētījumu plānots izmantot Lauku atbalsta dienesta informēšanai, vietējās rīcības grupas – “Pierīgas partnerība” darba vajadzībām, starptautiskai sadarbībai, sabiedrības informēšanai.
Biedrība "Pierīgas Partnerība" ©2018.